Onkológia 3/2017

Biológia starnutia – stručný prehľad molekulových a bunkových mechanizmov

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Na základe súčasných hypotéz týkajúcich sa predlžovania života sa starnutie považuje za progresívny prirodzený dej spojený s degradáciou jednotlivých súčastí organizmu, ktorý je do určitej miery geneticky podmienený. Aktuálne poznatky o starnutí na molekulovej a bunkovej úrovni sú odvodené z animálnych modelov a mutovaných organizmov. Tieto postupy spolu s niektorými intervenciami, napríklad s kalorickou reštrikciou a liečbou metformínom, dovolili odhaliť viaceré subcelulárne potenciálne ciele, ktoré sa zúčastňujú v celom spektre biologických procesov. V predkladanom článku sú uvedené niektoré z týchto cieľov a aj potenciálne možnosti pre intervenciu týkajúcu sa spomaľovania starnutia, ktoré však potrebujú overenie v klinických štúdiách.

Kľúčové slová: biológia starnutia, molekulové a bunkové mechanizmy, intervencie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aging biology – a brief overview of molecular and cellular mechanisms

Based on the current hypotheses of life longevity, aging is the progressive natural stochastic degradation of parts of organism, which is in part genetically regulated. Our current understanding of molecular and cellular aging processes is derived from model organisms and mutants. These approaches together with some interventions, such as caloric restrictions and treatment with metformin revealed subcellular potential targets that participate in a spectrum of biological programs. Here we briefly summarize some of these important molecular and cellular processes and possible interventions, which must be confirmed in clinical trials.

Keywords: aging biology, molecular and cellular mechanisms, interventions