Onkológia 6/2017

Autológna transplantácia PKB u pacienta s mnohopočetným myelómom a folikulovým lymfómom

MUDr. Mária Králiková, MUDr. Veronika Ballová, Mgr. Andrea Mlčáková, RNDr. Michaela Leitnerová, MUDr. Jozef Mičák, PhD., MUDr. Andrej Vranovský, PhD.

Cieľ: Hlavným cieľom publikácie je poukázať na význam autológnej transplantácie v liečbe mnohopočetného myelómu a na potrebu multidisciplinárneho prístupu pri diagnostike onkologického pacienta. Prípad: Prezentujeme kazuistiku v tom čase 67-ročného pacienta so synchrónnym mnohopočetným myelómom (MM) a folikulovým lymfómom (FL). Pri vyšetrení kostnej drene sme zistili prítomnosť oboch uvedených hematologických malignít. Podľa GELF (Groupe d-Etude des Lymphomes Folliculaires) kritérií pacient nespĺňal podmienky na začatie liečby folikulového lymfómu. Indikáciou na začatie liečby bol symptomatický myelóm. Po štyroch cykloch štandardnej indukčnej liečby kombináciou VCD (bortezomib, dexametazón, cyklofosfamid) sme konštatovali podľa IMWG (International Myeloma Working Group) kritérií stabilizáciu ochorenia. Následne pacient podstúpil liečbu vysokodávkovanou chemoterapiou s autológnou transplantáciou periférnych kmeňových buniek, po ktorej dosiahol kompletnú remisiu FL a parciálnu remisiu (PR) MM. Záver: Autológna transplantácia bola účinnou liečebnou modalitou oboch súčasne prítomných ochorení. Táto liečebná modalita má aj v ére nových liečiv stále dôležité postavenie v liečbe mnohopočetného myelómu.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, folikulový lymfóm, autológna transplantácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Autologous stem cell transplantation in pacient with multiple myeloma and follicular lymphoma

The aim of our case presentation is to point out a need of multidisciplinary approach in a diagnostic process of oncological patients and an importance of autologous stem cell transplantation in treatment of multiple myeloma. Clinical case: We present a clinical case of 67 years old man with synchronous multiple myeloma (MM) and follicular lymphoma (FL). Bone marrow examination revealed the presence of two clonal cell populations. According to GELF (Groupe d-Etude des Lymphomes Folliculaires) criteria, the patient did not meet criteria for follicular lymphoma treatment. The treatment decision was determined by symptomatic multiple myeloma. After four cycles of a standard induction therapy with VCD (bortezomib, dexamethasone, cyclophosphamide) he achieved a stable disease according to IMWG (Intrenational Myeloma Working Group). He underwent subsequently autologous stem cell transplantation. After the treatment, he achieved a complete remission of FL and partial remission (PR) of MM. Conclusion: Autologous stem cell transplantation is an effective treatment modality for both diseases. Even in the era of novel agents is the autologous stem cell transplantation still important part of the treatment of myeloma patients.

Keywords: multiple myeloma, follicular lymphoma, autologous stem cell transplantation