Onkológia 4/2009

Akútna promyelocytová leukémia – liečba (2. časť)

MUDr. Iveta Oravcová

Výsledky klinických štúdií svetových terapeutických skupín v liečbe APL sú, čo sa týka sledovaných parametrov, približne rovnaké. V súčasnosti sa pozornosť zameriava na určenie účinnejšej konsolidačnej stratégie u pacientov s vysokým rizikom, na spôsob udržiavacej liečby u pacientov s nízkym rizikom, na výsledky liečby ATO u novodiagnostikovaných pacientov, aj pacientov s relapsom APL.

Kľúčové slová: liečba, promyelocytová, ATRA, ATO, transplantácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute promyelocytic leukemia – therapy (part II)

The results of clinical studies of the world study groups in the therapy of APL are, concern to monitored parameters, approximately identical. Currently, the attention is focused on the determination of more effective consolidation strategy in high-risk patients, on the approach in maintainance therapy in low-risk patients and on the results of ATO therapy in newly diagnosed and relapsed APL patients.

Keywords: therapy, promyelocytic, ATRA, ATO, transplantation