Onkológia 3/2020

Aktuálne možnosti imunoterapie pri nemalobunkovom karcinóme pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Pri karcinóme pľúc sú v pokračujúcom vývoji štyri základné možnosti imunoterapie: monoklonové protilátky, inhibítory kontrolných bodov imunity (CPI – checkpoint inhibitors), terapeutické vakcíny a adoptívna bunková terapia. V súčasnosti je pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) najviac používaná imunoterapia s CPI – monoklonovými protilátkami proti PD1 (proteín 1 programovanej bunkovej smrti – programmed death protein 1) nivolumab, pembrolizumab a PD-L1 (PD-ligand 1) atezolizumab a durvalumab alebo kombináciami CPI s chemoterapiou. Pri pokročilom NSCLC by mali byť preferenčne využité v 1. línii, ak to nie je možné, tak prípadne v 2 línii. Durvalumab sa v súčasnosti uplatňuje ako udržiavacia liečba po súbežnej chemorádioterapii NSCLC v štádiu III. V tomto prehľade sú uvedené štúdie fázy 3 s CPI s alebo bez chemoterapie s dôrazom na štúdie vedúce k registrácii liečby. Ich výsledky ukazujú ďalší výrazný pokrok v liečbe NSCLC a zlepšujú vyhliadky pacientov s týmto obávaným nádorovým ochorením.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, imunoterapia, štúdie fázy 3

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current possibilities of immunotherapy in non-small cell lung cancer

There is a continuous development of lung cancer immunotherapies in the four main areas: monoclonal antibodies, checkpoint inhibitors (CPI), therapeutic vaccines, and adoptive cell therapy. CPI in the form of monoclonal antibodies against PD-1 (programmed death protein

  1. nivolumab, pembrolizumab, and PD-L1 (PD-ligand 1) atezolizumab, pembrolizumab, either alone or in combination with chemotherapy, are at present most often used immunotherapies in non-small cell lung cancer (NSCLC). In advanced NSCLC they should be used preferentially in the first-line treatment if this is not possible then in the second line. Durvalumab is used at present as maintenance therapy after chemo-radiotherapy in patients with stage III NSCLC. The results of phase 3 trials with the CPI either alone or in combination with chemotherapy with emphasis on the registration trials are given in this overview. The results of these trials show another major advance in the treatment of NSCLC and improvement prospects of patients with this feared cancer disease.

Keywords: non-small cell lung cancer, immunotherapy, phase 3 trials