Onkológia 4/2009

Aktuálne indikácie pemetrexedu v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Akceptované indikácie pemetrexedu pri pokročilom/metastickom nemalobunkovom karcinóme pľúc (NMBKP) s prevažne neskvamocelulárnou histológiou – v prvej línii liečby v kombinácii s cisplatinou a v druhej línii v monoterapii – sa opierajú hlavne o výsledky randomizovaných štúdií JMDB a JMEI. Navyše, ďalšie dve randomizované štúdie – NS01 a JMEN – poukázali na lepšiu efektivitu pemetrexedu pri neskvamocelulárnom NMBKP. V prehľade sú zhrnuté publikované výsledky týchto štúdií, zdôvodňujúce, resp. podporujúce aktuálnu pozíciu pemetrexedu pri NMBKP.

Kľúčové slová: pemetrexed, nemalobunkový karcinóm pľúc

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current indications for pemetrexed in the treatment of non-small cell lung cancer

The approved indications for pemetrexed for advanced/metastatic non-small cell lung cancer (NSCC) with mostly nonsquamous histology - in the first line therapy in combination with cisplatin and as monotherapy in the second line treatment - are mainly based on the results of randomized studies JMDB and JMEI. Furthermore, the other two randomized trials - NS01 a JMEN - have suggest the better efficacy of pemetrexed for nonsquamous NSCC. In the review are resumed the outcomes of these studies that justify/support the current position of pemetrexed in the treatment of NSCC.

Keywords: pemetrexed, nonsquamous non-small cell lung cancer