Onkológia 4/2021

Aktualizácia rizikových skupín endometriálneho karcinómu Retrospektívna analýza 164 prípadov hysterektómie z pohľadu nových odporúčaní

MUDr. Tomáš Sedláček

Úvod: V roku 2021 prichádza ESGO/ESTRO/ESP (European Society of Gynaecological Oncology/European SocieTy for Radiotherapy and Oncology/European Society of Pathology) s novými usmerneniami pre manažment pacientok s endometriálnym karcinómom (EK) vychádzajúc z potreby aktualizácie nových akumulovaných poznatkov od roku 2014. Súbor pacientov a metódy: V práci je retrospektívne revidovaných 164 prípadov hysterektómie s diagnózou EK v intervale rokov 2019 a 2020 vyšetrených v Laboratóriu spoločnosti Medicyt, s. r. o., v Trenčíne. Všetky prípady stratifikované do rizikových skupín podľa posledných klinických odporúčaní ESMO (European Society for medical Oncology) v čase písania tejto práce boli konfrontované s novými usmerneniami. Výsledky: Pri aplikácii zmien nových kritérií, bez znalosti molekulárnej klasifikácie, došlo v 14 prípadoch (8,5 %) EK k preskupeniu do prognosticky priaznivejšej rizikovej skupiny. V 7 prípadoch s dosahom na upustenie od adjuvantnej liečby. V oblasti vysoko-stredne rizikovej a vysokorizikovej skupiny bolo zaznamenaných 23 (14 %) nádorov so stratou expresie MMR proteínov, pri ktorých sa nedá očakávať významnejší benefit z adjuvantnej chemoterapie. V spektre adjuvantnej liečby sa vyskytovalo 9 (5,5 %) prípadov EK, pre ktoré by mala molekulárna klasifikácia rozhodujúci význam. Záver: Nové usmernenia sú pri zmene kritérií rizikových skupín šetrnejšie v liečebnej záťaži. Zavedenie molekulárnej klasifikácie s diagnostikou patogénnych POLE mutácií by malo tento vplyv ešte zvýrazniť a, naopak, umožniť identifikovať vysokorizikové p53 abnormálne EK.

Kľúčové slová: endometriálny karcinóm, usmernenia, riziková skupina, molekulárna klasifikácia, adjuvantná liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Update of endometrial carcinoma risk groups. Retrospective analysis of 164 cases of hysterectomy in the light of new recommendations

Purpose: In 2021, ESGO/ESTRO/ESP (European Society of Gynaecological Oncology/European SocieTy for Radiotherapy and Oncology/ European Society of Pathology) comes up with new guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma (EC), based on the need to update new accumulated knowledge since 2014. Patients and methods: The article retrospectively revised 164 cases of hysterectomy with a diagnosis of EC in the interval of 2019 and 2020, examined in the Laboratory of Medicyt, s.r.o. in Trencin. All cases stratified to risk groups according to the latest clinical recommendations of ESMO (European Society for Medical Oncology) at the time of writing were confronted with new guidelines. Results: When applying the changes of the new criteria, without knowledge of the molecular classification, in 14 (8.5%) cases the EC was regrouped into a more prognostically favorable risk group. In 7 cases with an impact on the omission of adjuvant treatment. In the area of high-intermediate risk and high risk goups 23 (14%) tumors were recorded with a loss of MMR proteins expression, where no significant benefit from adjuvant chemotherapy can be expected. In the spectrum of adjuvant treatment, there were 9 (5.5%) EC cases in which molecular classification would be crucial. Conclusion: The new guidelines are more gentle in the treatment burden when changing the criteria of risk groups. The introduction of molecular classification with the diagnosis of pathogenic POLE mutations should further accentuate this effect and, conversely, make it possible to identify high-risk p53 abnormal EC.

Keywords: endometrial carcinoma, guidelines, risk group, molecular classification, adjuvant treatment