Onkológia 6/2016

Ako zlepšiť prvolíniovú liečbu EGFR mutačne pozitívneho NSCLC?

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

EGFR-TKI (tyrozínkinázové inhibítory receptora epidermového rastového faktora) v skupine pacientov s pokročilým NSCLC (nemalobunkovým karcinómom pľúc) s aktivujúcimi mutáciami EGFR (EGFRM+ NSCLC) výrazne predĺžili prežitie bez progresie ochorenia (PFS) a zlepšili kvalitu života. Ale liečba s EGFR-TKI nie je kuratívna a mediány PFS sa pohybujú približne medzi 10 – 13 mesiacmi. V klinických štúdiách je viacero nových postupov, ktoré by mali zlepšiť prvolíniovú liečbu pacientov s pokročilým EGFRM+ NSCLC. Zatiaľ najviac študovaná je kombinácia EGFR-TKI a inhibítorov angiogenézy. Kombinácia erlotinibu s bevacizumabom bola nedávno schválená na používanie v EÚ. Ďalšími študovanými liečebnými stratégiami sú kombinácie EGFR-TKI s pemetrexedom alebo s blokátormi imunitných kontrolných bodov. Prebiehajú aj klinické štúdie fázy III s treťogeneračnými EGFR-TKI (osimertinibom a ASP8273) v prvej línii liečby.

Kľúčové slová: NSCLC, EGFR mutácie, EGFR-TKI, nové liečebné možnosti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How to improve the first line treatment of NSCLC with EGFR mutation?

Progression free survival (PFS) and quality of life have been improved significantly with EGFR-TKIs (epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors) in a group of patients with advanced NSCLC (non-small cell lung cancer) harbouring activating EGFR mutations (EGFRM+ NSCLC). However, the treatment with EGFR-TKIs is not curative and medians of PFS are approximately between 10 – 13 months. Several new approaches, which should improve the first line treatment in patients with advanced EGFRM+ NSCLC, are in clinical trials. Combinations of EGFR-TKIs and angiogenesis inhibitors are so far best studied, and combination of erlotinib with bevacizumab has been recently approved in the EU. Other studied treatment strategies are combinations of EGFR-TKI with pemetrexed, or with immune checkpoint blockers. Also phase III trials with the 3 rd generation EGFR-TKIs (osimertinib and ASP8273) in the first line treatment are ongoing.

Keywords: NSCLC, EGFR mutations, EGFR-TKIs, new treatments