Onkológia 6/2016

Ako zlepšiť prvolíniovú liečbu EGFR mutačne pozitívneho NSCLC?

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

EGFR-TKI (tyrozínkinázové inhibítory receptora epidermového rastového faktora) v skupine pacientov s pokročilým NSCLC (nemalobunkovým karcinómom pľúc) s aktivujúcimi mutáciami EGFR (EGFRM+ NSCLC) výrazne predĺžili prežitie bez progresie ochorenia (PFS) a zlepšili kvalitu života. Ale liečba s EGFR-TKI nie je kuratívna a mediány PFS sa pohybujú približne medzi 10 – 13 mesiacmi. V klinických štúdiách je viacero nových postupov, ktoré by mali zlepšiť prvolíniovú liečbu pacientov s pokročilým EGFRM+ NSCLC. Zatiaľ najviac študovaná je kombinácia EGFR-TKI a inhibítorov angiogenézy. Kombinácia erlotinibu s bevacizumabom bola nedávno schválená na používanie v EÚ. Ďalšími študovanými liečebnými stratégiami sú kombinácie EGFR-TKI s pemetrexedom alebo s blokátormi imunitných kontrolných bodov. Prebiehajú aj klinické štúdie fázy III s treťogeneračnými EGFR-TKI (osimertinibom a ASP8273) v prvej línii liečby.

Kľúčové slová: NSCLC, EGFR mutácie, EGFR-TKI, nové liečebné možnosti

stiahnuť celý článok v pdf

How to improve the first line treatment of NSCLC with EGFR mutation?

Progression free survival (PFS) and quality of life have been improved significantly with EGFR-TKIs (epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors) in a group of patients with advanced NSCLC (non-small cell lung cancer) harbouring activating EGFR mutations (EGFRM+ NSCLC). However, the treatment with EGFR-TKIs is not curative and medians of PFS are approximately between 10 – 13 months. Several new approaches, which should improve the first line treatment in patients with advanced EGFRM+ NSCLC, are in clinical trials. Combinations of EGFR-TKIs and angiogenesis inhibitors are so far best studied, and combination of erlotinib with bevacizumab has been recently approved in the EU. Other studied treatment strategies are combinations of EGFR-TKI with pemetrexed, or with immune checkpoint blockers. Also phase III trials with the 3 rd generation EGFR-TKIs (osimertinib and ASP8273) in the first line treatment are ongoing.

Keywords: NSCLC, EGFR mutations, EGFR-TKIs, new treatments