Onkológia 5/2007

AKÁ JE DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV O EPIDEMIOLÓGII ZHUBNÝCH NÁDOROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE?

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., RNDr. Martina Ondrušová, PhD., doc. RNDr. LAdislav Dušek, PhD., Mgr. Ján Mužík

Národný onkologický register SR Národného centra zdravotníckych informácií reagoval na dopyt po zjednodušení a sprístupnení národných údajov o epidemiológii nádorov vytvorením analyzačnej webovej stránky s názvom „Národný portál epidemiológie zhubných nádorov“. Všetky ponúkané údaje sú validizované, voľne dostupné a sú sprístupnené v publikovateľnej a citovateľnej forme pre širokú odbornú verejnosť na webovej stránke www.nor-sk.org.

Kľúčové slová: epidemiológia, zhubné nádory, analýza, incidencia, mortalita, webová stránka, www.nor-sk.org

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

WHAT IS THE INFORMATION AVAILABILITY TO THE CANCER EPIDEMIOLOGY DATA IN THE SLOVAK REPUBLIC?

National Cancer Registry of the Slovak Republic, National Health Information Centre, would like to answer to many requests for easy and comprehensible access to the national data on cancer epidemiology. The working group created a new analytic web-page, called „National portal of cancer epidemiology“. All the data are valid, adapted for publications and quotation and the access to the web-page www.nor-sk.org is free for all the medical society.

Keywords: epidemiology, malignant tumors, analysis, incidence, mortality, web page, www.nor-sk.org