Onkológia 4/2007

Adjuvantná liečba kolorektálnych nádorov u geriatrických onkologických pacientov

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., doc. MUDr. Alexander Berč, CSc.

kolorektálne karcinómy sa u viac ako 50 % pacientov vyskytujú v geriatrickom veku. Pre onkológov, ktorí sa zaoberajú aj liečbou starších, liečba vyžaduje rozdielny prístup. Adjuvantná chemoterapia pacientov predstavuje veľmi dôležitú súčasť liečby aj geriatrických onkologických pacientov. Liečebná odpoveď a spektrum toxicity chemoterapie je však u týchto pacientov iná ako u mladších jedincov. seniori nepredstavujú reprezentatívne zastúpenie v klinických štúdiách a pravdepodobne aj preto stratégia ich liečby nie je optimálna. Prebiehajúce klinické štúdie seniorov s kolorektálnym karcinómom bezpochyby môžu dať odpoveď na vzťah medzi rizikom liečby a jej ziskom. Nedávno publikované dáta ukazujú, že pre fit seniorov s kolorektálnym karcinómom je adjuvantná chemoterapia prínosom.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, adjuvantná chemoterapia, senior.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adjuvant therapy of colorectal cancer in elderly patients

Colorectal cancer is a disease of the aging, and population of older people is growing rapidly. Oncologists who have cared for elderly understand that their treatment needs are different than those young people. Adjuvant chemotherapy treatment in the elderly is becoming an increasingly important issue for oncologist. Older people with cancer may have more varied responses to the toxicities of chemotherapy than their younger counterparts. elderly patients with colorectal cancer have been underrepresented in clinical trials, and patients are often given less intense and possibly inferior standard as a function of age. Ongoing clinical trials targeting the elderly may help answer questions about the relative risks and benefit of adjuvant treatment. Recent data show that most fit elderly patients derive a benefit from standard adjuvant chemotherapy regimens.

Keywords: colorectal cancer, adjuvant chemotherapy, elderly.