Onkológia 5/2010

Adjuvantná liečba karcinómu mechúra

MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Optimálna integrácia modalít pri radikálnej cystektómii a tiež pri orgán zachovávajúcej liečbe svalovinu infiltrujúceho karcinómu mechúra nie je známa. Jedinou intervenciou s preukázaným zlepšením celkového prežívania v porovnaní s cystektómiou je systémové podanie kombinácie chemoterapie s cisplatinou pri karcinóme infiltrujúcom svalovinu. V článku sú diskutované hlavné prekážky pre využitie benefitu adjuvantnej liečby, najmä selekcia pacientov, toxicita a nejednoznačná interpretácia klinických dôkazov.

Kľúčové slová: karcinóm mechúra, neoadjuvantná chemoterapia, adjuvantná chemoterapia, rádioterapia, orgán zachovávajúca liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adjuvant therapy of bladder cancer

Optimal integration of treatment modalities with radical cystectomy as well as in organ preserving treatment of muscle-invasive bladder cancer remains unknown. Systemic cisplatin-based combined chemotherapy is the only current modality that has been shown to improve overall survival. Main problems in optimization of adjuvant therapies, particularly patient selection, toxicity and equivocal interpretation of clinical evidence are discussed.

Keywords: bladder cancer, neoadjuvant chemotherapy, adjuvant chemotherapy, radiotherapy, bladder preserving treatment.