Neurológia pre prax 2/2022

Zriedkavá kombinácia dvoch anatomických variantov mozgovej cirkulácie: fetálna arteria cerebri posterior a Percheronova artéria ako príčina paramediálneho obojstranného talamomezencefalického infarktu

MUDr. Milan Maretta, MUDr. Norbert Leško, prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

Paramediálne obojstranné ischemické poškodenie talamu sa častokrát spája s rozmanitým klinickým obrazom, ktorého diferenciálna diagnostika zahŕňa viacero možných príčin. V klinickom obraze dominuje porucha vedomia, hypersomnia, okohybné a neuropsychiatrické poruchy. Okrem klinického nálezu sa pri určovaní diagnózy môžeme oprieť o typický rádiologický nález. Jednou z príčin môže byť trombóza tzv. Percheronovej artérie, ktorá má spoločný kmeň zásobujúci obojstranné paramediálne talamické jadrá. Uvedenou kazuistikou prezentujeme prípad pacienta s klinickým, ako aj rádiologickým nálezom potvrdzujúcim ischemické poškodenie talamu a mezencefalu na podklade infarktu v povodí Percheronovej artérie v koincidencii s ďalším typom anatomickej variácie odstupu arteria cerebri posterior.

Kľúčové slová: Percheronova artéria, talamus, ischemická cievna mozgová príhoda

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Uncommon association of two anatomical variants of cerebral circulation: fetal-type posterior cerebral artery and Percheron artery as the cause of paramedian thalamomesencephalic stroke

Paramedian bilateral thalamic ischemia often leads to different clinical presentation, the differential diagnosis of which includes several possible causes. The major features are unconsciousness, hypersomnia, ocular and neuropsychiatric disorders. In addition to the clinical manifestations, neuroradiological findings can also lead to diagnosis. Thrombosis of so-called Percheron artery is presumed cause. In this case report we would like to present a patient with clinical and radiological diagnosis of bilateral paramedian thalamic stroke due to thrombosis of Percheron artery in coincidence with an anatomical vascular anomaly of the posterior cerebral artery origin.

Keywords: Percheron artery, thalamus, stroke