Neurológia pre prax 6/2011

Zlepšenie motorických funkcií testovaných GMFM u dvoch pacientov s detskou mozgovou obrnou po absolvovaní roboticky asistovaného lokomočného tréningu

MUDr. Stanislava Klobucká, prof. MUDr. Michal Kováč, CSc., PhDr. Elena Žiaková

V tejto práci prezentujeme roboticky asistovanú lokomočnú terapiu v systéme LOKOMAT a interpretujeme výsledky 12–týždňového roboticky asistovaného lokomočného tréningu u 5,5–ročnej a 25–ročnej pacientky s kvadruspastickou formou DMO. Cieľom terapie bolo zlepšiť motorické funkcie, stabilitu sedu, stoja a podľa možností aj zlepšenie chôdze. Pred terapiou a po terapii boli pacientky testované prostredníctvom hodnotenia GMFM. V oboch prípadoch bolo evidované výrazné zlepšenie stabilizácie trupového svalstva. U 5,5–ročného dievčatka sme zaznamenali zlepšenie stereotypu chôdze. Zlepšenie stereotypu chôdze u detí s DMO dokumentované prácami zahraničných autorov naznačuje, že paradigmu špecifického cieleného lokomočného tréningu možno aplikovať na deti s DMO, ktoré vo svojom motorickom vývoji doposiaľ nemali možnosť chôdze s fyziologickým stereotypom.

Kľúčové slová: roboticky asistovaný lokomočný tréning, detská mozgová obrna, gross motor function measure.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Improvement of motor functions evaluated by GMFM after robotic- assisted treadmill training in two patients with cerebral palsy

In this paper we present a robotic-assisted locomotor therapy in LOKOMAT system and report here the results of a 12-week trial of robotic- assisted treadmill therapy in the LOKOMAT system of a 5,5 year and 25 year old patients both suffering from quadriplegia form of cerebral palsy. The aim of the treatment was to improve motor function, stability of sitting, standing and if possible also improvement of walking parameters. Before and after therapy the patients were examined and tested in a standard way through a range of GMFM. In both cases we have documented significant improvement in stabilization of the axial muscle tone. We have recorded improvement of the walking stereotype in 5,5 year old girl. Improvement of walking abilities in children with CP documented in the works of foreign authors suggests that the paradigm of taskspecific locomotor training could be applied to children with CP who, within their motor development, have not been able to walk with physiological stereotypes so far.

Keywords: robotic-assisted treadmill training, cerebral palsy, gross motor function measure.