Neurológia pre prax 3/2016

Zkušenosti s terapií alemtuzumabem v klinické praxi

MUDr. Eva Meluzínová, MUDr. Jana Libertínová, MUDr. Petra Lišková

Alemtuzumab (Lemtrada®) je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti molekule CD 52, která se nachází na povrchu imunitních buněk, zejména T a B lymfocytů. Po vazbě alemtuzumabu na lymfocyt dochází k cytolýze s následným vývojem generace nových lymfocytů, potenciálně bez autoagresivních znaků původní populace. Alemtuzumab je v České republice (ČR) v současné době schválen k léčbě vysoce aktivní relaps–remitentní roztroušené sklerózy (RR-RS). V této práci popisujeme dvě kazuistiky pacientů léčených alemtuzumabem na našem pracovišti. Demonstrujeme zde jak v klinických studiích popisovanou vysokou účinnost, tak možná rizika rozvoje závažných nežádoucích účinků vyplývajících z mechanizmu účinku tohoto preparátu.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, alemtuzumab, listeriová meningitida, gravidita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical experience with alemtuzumab

Alemtuzumab (Lemtrada) is a humanized monoclonal antibody targeting the surface molecule CD 52 on immune cells. The bond between alemtuzumab and lymphocyte leads to cytolysis resulting to development of new lymphocyte generation potencially without autoaggressive signes of original population. Nowadays, alemtuzumab is in Czech Republic (CR) approved for treatment of highly active relaps–remitting multiple sclerosis (RR MS). In this paper we describe 2 cases of patients on alemtuzumab treatment in our department. We demonstrate both high efficacy confirmed in clinical trials together with potential risk of side effects following from mechanism of action.

Keywords: multiple sclerosis, alemtuzumab, Listeria meningitis, pregnancy