Neurológia pre prax 5/2022

Získané funkčné poruchy reči a hlasu

Mgr. Patrik Mackulin, prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Získané funkčné poruchy reči a hlasu (v literatúre uvádzané aj ako psychogénne, psychosomatické, konverzné, neorganické poruchy reči) sú samostatným subtypom funkčných neurologických porúch zahŕňajúcich širokú škálu porúch reči a hlasu, ktoré nie sú dostatočne pochopené, a preto sú v klinickej praxi málo diagnostikované, respektíve sú nezriedka diagnostikované nesprávne. Získané funkčné poruchy reči a hlasu nevznikajú v dôsledku štrukturálnych organických alebo neurologických zmien, ale predpokladá sa, že v pozadí ich vzniku môžu stáť biopsychosociálne faktory. V klinickom obraze týchto pacientov sa môžu deficity vyskytovať izolovane alebo v komorbidite s ďalšími funkčnými neurologickými symptómami. Prejavujú sa rôznymi spôsobmi, majú variabilné príznaky a môžu ovplyvňovať ktorýkoľvek aspekt produkcie reči. Diferenciálna diagnostika a následná terapia môže byť preto náročná. Cieľom tejto prehľadovej práce je priniesť základnú sumarizáciu najnovších poznatkov týkajúcich sa získaných funkčných porúch reči a hlasu užitočných pre budúce smerovanie klinického výskumu i praxe.

Kľúčové slová: funkčná neurologická porucha, funkčná porucha reči, funkčná porucha hlasu, funkčná zajakavosť, funkčná porucha artikulácie, funkčná porucha prozódie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Acquired functional speech and voice disorders

Acquired functional speech disorders (formerly known as psychogenic speech disorders, psychosomatic, conversion, non-organic voice disorders) are an individual subtype of functional neurological disorders, that include a broad scale of voice disorders, that are not understood well enough and therefore are poorly diagnosed in clinical practice or are often misdiagnosed. Acquired functional speech and voice disorders do not arise as a result of structural organic or neurological changes, but it is assumed that biopsychosocial factors may be behind their origin. In the clinical picture problems of these patients may occur in isolation or co-morbidity with other functional neurological symptoms. They manifest themselves in different ways, have variable symptoms, and affect any aspect of speech production and phonation. Differential diagnosis and subsequent therapy can therefore be challenging. The aim of this review is to provide a basic summary of the latest knowledge regarding acquired functional speech and voice disorders useful for the future direction of clinical research and practice.

Keywords: functional neurological disorder, functional speech disorder, functional voice disorder, functional stuttering, functional disorders of articulation, functional disorders of prosody