Neurológia pre prax 6/2010

Vývoj funkcionálneho tremoru v rámci organického psychosyndrómu

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD. , MUDr. Peter Valkovič, PhD., MUDr. Martin Kucharík, doc. MUDr. Ján Benetin, CSc., MUDr. Andrea Barčíková, MUDr. Mariana Pápayová

29-ročná pacientka prekonala v roku 1997 komplikované kraniocerebrálne poranenie (pád z koňa), s hemoragicko-kontúznymi ložiskami v ľavom parietálnom, pravom temporálnom a frontálnom laloku mozgu a s následným rozvojom sekundárnej posttraumatickej epilepsie, s verifikovaným epileptogénnym ohniskom vpravo parieto-centro-temporálne. Podstúpila lobektómiu fronto-temporálne vpravo a ventrikulo- peritoneálnu drenáž pre hydrocefalus III. a IV. komory a rehabilitačnú liečbu s minimálnym neurologickým rezíduom. Rozoberá sa zvláštny „tremor“ pravostranných končatín iniciovaný pravdepodobne konfliktnou situáciou. EEG a EMG analýza dyskinetického fenoménu nepodporuje jeho organický pôvod. Podrobná klinická a neuropsychologická rekognoskácia usvedčujú funkcionálnu patogenézu. Predpokladáme behaviorálnu deliberáciu na možnom predisponovanom teréne potencovanú organickým psychosyndrómom. Bola zahájená psychoterapeutická liečba.

Kľúčové slová: funkcionálna/psychogénna porucha motoriky, tremor, epilepsia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Development of functional tremor as part of organic brain syndrome

In 1997, a 29-year-old female patient suffered a complicated craniocerebral injury (a fall off a horse) with foci of hemorrhagic contusion in the left parietal, right temporal and frontal cerebral lobes and a subsequent development of secondary post-traumatic epilepsy, with a confirmed epileptogenic focus located in the right centro-parieto-temporal region. She underwent right anterior temporal lobectomy and ventriculo-peritoneal drainage for hydrocephalus of the third and fourth ventricles as well as rehabilitation therapy with a minimal neurological residuum. An unusual „tremor“ of the right-sided limbs possibly triggered by the conflict situation is discussed. EEG and EMG analyses of the dyskinetic phenomenon do not indicate its organic origin. A thorough clinical and neuropsychological examination provides evidence of functional pathogenesis. Behavioral disinhibition in a possibly predisposed area potentiated by organic brain syndrome is assumed. Psychotherapeutic treatment was initiated.

Keywords: functional/psychogenic movement disorder, tremor, epilepsy.