Neurológia pre prax 4/2007

VYŠETŘOVÁNÍ CEREBRÁLNÍ VAZOMOTORICKÉ REAKTIVITY U PACIENTŮ S CHRONICKOU OKLUZÍ VNITŘNÍ KRKAVICE POMOCÍ ULTRAZVUKU

doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.

Okluze a. carotis interna je spojena s vysokou mortalitou, u těch, kdo přežijí s vysokou frekvencí invalidity a i u pacientů s dobrou klinickou úpravou s vysokým rizikem recidivy iktu, především v případě porušené CVR. Vyšetření CVR umožňuje zhodnocení stavu intrakraniální hemodynamiky, autoregulace a kolaterální cirkulace, může ovlivnit rozhodování mezi konzervativní nebo intervenční terapií. K vyšetření CVR je užívána řada metod. Za „zlatý standard“ je považována pozitronová emisní tomografie, která je však nákladná, omezeně dostupná a spojená s radiační zátěží. Dále je využívána například TCD, která je neinvazivní, dobře dostupná a levná. Nevýhodami TCD jsou chybějící standardizovaný vyšetřovací protokol a nutnost užití kontrastu u pacientů se špatnou prostupností temporálního okna.

Kľúčové slová: karotická okluze, cerebrální vazomotorická reaktivita, transkraniální dopplerovská sonografie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť