Neurológia pre prax 5/2022

Vyšetření subjektivní vizuální vertikály pomocí upraveného kbelíku (SVV bucket test)

MUDr. Jan Heřman, MUDr. Tomáš Fürst, prof. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Cíle: Stanovit hodnotu náklonu subjektivní vizuální vertikály (SVV) u zdravých dobrovolníků a u pacientů s periferním vestibulárním syndromem pomocí speciálně upraveného kbelíku (SVV bucket test). Zhodnotit interindividuální opakovatelnost vyšetření u pacientů otoneurologické poradny. Metodika: Srovnáním výsledků měření lékaře a sestry u 153 pacientů otoneurologické poradny jsme hodnotili interindividuální reprodukovatelnost této metody. Dále byly porovnány výsledky 38 zdravých dobrovolníků a 42 pacientů s periferní vestibulární lézí. Výsledky: Zjistili jsme dobrou reprodukovatelnost vyšetření. Průměrná výchylka SVV u zdravých dobrovolníků byla většinou do 1°, nepřesáhla 2°. Při vyšetření pacientů s periferní vestibulární lézí byly zjištěny statisticky signifikantně větší výchylky subjektivní vizuální vertikály než u zdravých dobrovolníků (p < 0,001). Výchylka se u pacientů v čase snižovala. Závěr: Vyšetření subjektivní vizuální vertikály pomocí upraveného kbelíku je levné, rychlé a reprodukovatelné. U zdravých osob nepřesahuje výchylka SVV 2°. U pacientů s akutní jednostrannou vestibulopatií je ve většině případů vyšší, ukazuje stranu léze, výchylka se snižuje v čase.

Kľúčové slová: subjektivní vizuální vertikála, SVV bucket test, periferní vestibulární léze

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Examination of subjective visual vertical by SVV bucket test

Objectives: To determine the tilt of subjective visual vertical (SVV) in healthy volunteers and in patients with peripheral vestibular syndrome by SVV bucket test. Evaluate the interindividual repeatability of the examination in patients of otoneurological clinic. Methodology: The results of SVV bucket test of 38 healthy volunteers and 42 patients with peripheral vestibulopathy were compared. We evaluated the interrater variability of the method by comparing the results of measurements of a doctor and a nurse in 153 patients of otoneurological clinic. Results: The average SVV in healthy volunteers was mostly less than 1°, not more than 2°. Significantly greater tilt of subjective visual verticals was observed in patients with peripheral vestibular lesion (p < 0.001). The tilt decreased over time. We found a good interindividual reproducibility of the examination. Conclusion: Examination of subjective visual vertical by the SVV bucket method is inexpensive, fast and repeatable. In healthy subjects, the tilt of SVV does not exceed 2°. It is higher in most patients with acute unilateral vestibulopathy, shows the side of the lesion, and decreases over time.

Keywords: subjective visual vertical, SVV bucket test, peripheral vestibulopathy