Neurológia pre prax 5/2012

Vybrané psychosociálne problémy u dieťaťa s detskou mozgovou obrnou

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD., PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.

Detská mozgová obrna je komplex motorických postihnutí, ktoré vedú k abnormálnemu držaniu tela a pohybu vznikajúce následkom poškodenia nezrelého mozgového tkaniva. Štúdie u týchto detí potvrdzujú z hľadiska psychickej predispozície zvýšené riziko psychických problémov. Pri miernom postihnutí prevládajú hlavne ťažkosti emocionálneho charakteru, hyperaktivita a vzájomné problémy s poruchou správania. Pôvod týchto psychických problémov je veľmi zložitý, najdôležitejší faktor je však samotná choroba a psychosociálne vplyvy, hlavne najbližšieho okolia, a to rodiny, rovnako ako ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú vývin všetkých detí. Práca s takto chorým dieťaťom a rodinou by mala byť zameraná na rozvoj schopností, zvládanie príznakov a budovanie vzájomnej dôvery. Skorý začiatok opatery prospešne ovplyvňuje vývoj dieťaťa a zmierňuje rodičovskú úzkosť.

Kľúčové slová: detská mozgová obrna, kognitívny vývin, socializácia.

stiahnuť celý článok v pdf

Selected Psychosocial Aspects of Child with Cerebral Palsy

Cerebral palsy refers to a collection of motor impairments which result in abnormal posture and movement following an insult or damage to the developing brain. Psychological adjustment in children with cerebral palsy is sufficient evidence to suggest that children with cerebral palsy are at increased risk for psychological problems. The types of difficulties they experience include emotional, hyperactivity and peer problems with conduct disorder being more prevalent in mildly affected children. The origins of psychological problems in this group are complex but include ‘disease’ and ‘psychosocial’ factors related to having a brain-based disability in the family, as well as other factors that influence adjustment in all children. The work with the child and family to develop skills, manage symptoms, and build confidence and resilience. Acting as early as possible has been found to be beneficial for bonding, child development and reducing parental anxiety.

Keywords: cerebral palsy, cognitive development, socialization.