Neurológia pre prax 1/2015

Vlastní reakční čas. Způsobí jednostranná léze velkého mozku asymetrii reakčního času?

prof. MUDr. Lubor Stejskal, DrSc., MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D., MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč

U 51 nemocných s jednostranným postižením předního frontálního kortexu byl vyšetřen reakční čas pohybu ruky na somestetický podnět. Vlastní reakční čas (reakční čas po odečtu doby vstupu podnětu do mozku a doby výstupu z mozku do svalu) je nezávislý na místě, velikosti a tkáňové skladbě nádoru frontálního laloku velkého mozku. Rozsáhlé gliomy dorzolaterálního prefrontálního kortexu, orbitofrontálního kortexu, velké meningeomy konvexity a meningeomy parasagitální nezpůsobily významnou poruchu reakčního času. Vlastní reakční čas u jednostranných nádorů čelního laloku velkého mozku není stranově rozdílný. U 87 % vyšetřených měl hodnotu 110–260 ms. Vlastní reakční čas odpovídající době vypracování rozhodnutí k pohybu a výrobě pohybového vzorku je zajištěn neuronální soustavou odolnou vůči ložiskovému postižení předního frontálního kortexu. Toto zjištění je významným vodítkem při operacích v premotorické oblasti.

Kľúčové slová: reakční čas, příprava k pohybu na zevní podnět, tumory frontálního laloku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Reaction time proper. Unilateral tumour of the frontal lobe-does it affect the reaction time?

In 51 patients with unilateral involvement of the anterior frontal cortex, the reaction time of hand movement to a somesthetic stimulus was assessed. The actual reaction time (the reaction time left after subtracting the time taken for a stimulus to reach the brain and the time of brain output to muscle) is independent of the site, size, and tissue composition of a frontal lobe tumour of the cerebrum. Extensive gliomas of the dorsolateral prefrontal cortex and those of the orbitofrontal cortex, large convexity meningiomas, and parasagittal meningiomas failed to cause a significant disturbance in the reaction time. The actual reaction time in unilateral frontal lobe tumours of the cerebrum is not laterally different. In 87% of those investigated, it ranged from 110 to 260 ms. The actual reaction time, corresponding to the time taken to process a decision to move and to produce a movement pattern, is provided by the neuronal system resistant to focal involvement of the anterior frontal cortex. This finding is an important clue for surgeries in the premotor area.

Keywords: reaction time, preparation of movement to an external stimulus, frontal lobe tumours.