Neurológia pre prax 6/2020

Vestibulární migréna

MUDr. Lukáš Martinkovič, doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Vestibulární migréna je klinická jednotka užívaná k popisu paroxyzmálních vestibulárních obtíží asociovaných s migrénou. Jedná se o častou příčinu epizodického vertiga, nicméně v praxi o nepříliš známou diagnózu. Vyskytuje se ve všech věkových kategoriích, převažuje u žen. Jedná se o heterogenní onemocnění, přičemž neexistuje žádný test potvrzující její diagnózu. V rámci diferenciálně diagnostické rozvahy je třeba vyloučit zejména Ménièrovu chorobu, benigní paroxyzmální polohovou závrať (BPPV) či cévní onemocnění v zadní jámě lební. Mezi léčebné postupy patří akutní symptomatická péče pomocí analgetik a antiemetik. Dle závažnosti, četnosti a trvání obtíží se dále uplatňuje profylaktická terapie. Přístup je vždy individuální dle komorbidit pacienta.

Kľúčové slová: vestibulární migréna, migréna, BPPV, Ménièrova choroba, ischemická CMP

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vestibular migraine

Vestibular migraine is a clinical entity used to describe paroxysmal vestibular disorders associated with migraine. It is a common cause of episodic vertigo, but the diagnosis is not well known in clinical practice. It occurs in all age categories, predominant in women. It is a heterogeneous disease and there is no definitive test to confirm its diagnosis. Ménière´s disease, benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) or vascular diseases in the posterior fossa should be excluded within differential diagnosis. Antiemetics and analgesics are administered as acute symptomatic therapy. Depending on the severity, frequency and duration of clinical symptoms, prophylactic therapy is also used. The approach is always individual, according to the patient's comorbidities.

Keywords: vestibular migraine, migraine, BPPV, Ménière´s disease, ischemic stroke