Neurológia pre prax 4/2015

Úvaha o diagnostických přesazích při léčbě pregabalinem

MUDr. Pavel Dohnal

Pregabalin (PGB) je léčebná látka užitná ve více situacích. Původně jako antiepileptikum je použitelná i v léčbě neuropatické bolesti. Neuropatická bolest na rozdíl od somatické vzniká díky získané hypersenzibilizaci a hyperexcitabilitě neuronů. PGB navyšuje hlavní inhibitor GABA a snižuje množství excitačních neurotransmiterů, čímž snižuje interneuronální konektivitu. Podobně je tato účinnost PGB využita i u generalizované úzkostné poruchy (GAD), kde taktéž dochází k projevům přílišné interneuronální konektivity. PGB v době spánku navyšuje množství NREM3 na úkor REM i NREM1, zabraňuje redukci intrakortikální ale i spinální inhibice, čímž snižuje k nutkání do pohybu – RLS, PLMD. Inhibice interneuronální konektivity tedy může probíhat na všech úrovních periferního i centrálního nervové- ho systému, zahrnout sem lze epilepsii, ale i GAD, neuropatii, RLS a PLMD. Vzájemné diagnostické přesahy dobře reagují na léčbu PGB, uvažován je synergický efekt.

Kľúčové slová: pregabalin, neuropatie, GAD, RLS, PLMD, interneuronální konektivita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Deliberation about diagnostic overlaps of pregabalin treatment

Pregabalin(PGB) is a medical substance usefull in more situations. Initialy was used as anticolvulsant medication, but it is used in therapy of neuropatic pain too. Neuropatic pain unlike to somatic pain arises due to gained hypersensibility and hyperexcitability of neurons. PGB increases main inhibitor GABA and decreases quantity of excitate neurotransmitters, which cause decreasing of interneuronal communication. At Generalised anxiety disorder (GAD) is used this effectiveness similarly, where also exhibitions of excessive interneuronal communication is common. PGB in sleeptime increases quantity of NREM3 and simultaneously decreses REM a NREM1, prevents reduction of intracortical, but spinal inhibition too – RLS,PLMD. Inhibition of interneuronal communication is happening at all levels of peripheral and central nervous system. We can involve Epilepsy, also GAD, neuropathy, RLS and PLMD too. Mutual diagnostic overlaps have good response to the treatment with PGB. There is considering synergic effect.

Keywords: pregabalin, neurophy, GAD, RLS, PLMD, interneuronal connectivity.