Neurológia pre prax 5/2014

Útlakové léze loketního nervu profesionálního původu

MUDr. Petr Ridzoň

Útlakové léze n. ulnaris jsou druhou nejčastější fokální mononeuropatií. K chronické traumatizaci a poškození nervu může dojít tlakem a vibracemi pracovních nástrojů nebo opíráním lokte u některých profesí. Mimo zaměstnání to pak může být držením nářadí při sportech. Z klinického hlediska lze podle symptomatologie rozdělit léze na: poškození lokalizované proximálně od lokte, v oblasti lokte, v oblasti Guyonova kanálu a distálně od kanálu. Nejčastější jsou útlakové léze v oblasti lokte – jsou zhruba 10 x častější než v oblasti Guyonova kanálu. V oblasti lokte jsou možná dvě místa postižení – a to v oblasti sulcus nervi ulnaris anebo v kubitálním tunelu. Místo léze nervu lze upřesnit elektromyografickým vyšetřením. Základním vyšetřením je vyšetření motorického vedení se zaměřením na oblast lokte, kdy dle metodiky je doporučeno měření přes loket na 10 cm a v pravém úhlu. Prognóza útlakových poškození loketního nervu je lepší u lézí léčených v časné fázi, kdy nedošlo k axonální ztrátě.

Kľúčové slová: nervus ulnaris, léze nervus ulnaris, úžinové syndromy, elektromyografie, profesionální mononeuropatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Compressive ulnar nerve lesion of occupational origin

Compressive ulnar nerve lesions are the second most frequent focal mononeuropathies. The chronic traumatization and nerve damage can occur due to solid grip tools or leaning the elbow during workload in certain professions or grip equipment in sports. From the clinical point of view and according to the symptomatology the lesions can be divided into lesions localized proximally from the elbow, lesions in the elbow, lesions in region of Guyon‘s tunnel and lesions distal to the canal. The pressure lesions in the elbow are the most common ones. They are 10 times more frequent than the lesions in Guyon‘s tunnel. There are two possible sites of damage in the elbow- in the ulnar sulcus or in the cubital tunnel. Electromyographic examination can specify the site of the damage. The basic examination is the motor conduction study with the recommended position of the elbow in the right angle during the measurement and with the distance 10 cm over the elbow. Prognosis of compressive ulnar nerve lesion is better for lesions at an early stage of damage, before the axonal loss starts.

Keywords: ulnar nerve, lesion of the ulnar nerve, entrapment syndromes, electromyography, occupational mononeuropathy.