Neurológia pre prax 6/2016

Úskalí prodromálního stadia herpes zoster a zkušenost s pregabalinem

MUDr. Irena Bednářová

Bolest jako nejvýznamnější klinický příznak onemocnění herpes zoster (HZ, pásový opar) řadíme do skupiny neuropatických bolestí. V akutním stadiu ve fázi kožního výsevu se označuje jako herpetická neuralgie (HN). Bolest se ovšem může vyskytovat již v preeruptivním období, kdy mohou být různé bolestivé symptomy chybně diagnostikovány v závislosti na lokalizaci jako řada jiných onemocnění (např. vředová choroba, ledvinové koliky, lumboischialgie, infarkt myokardu apod.). Pokud akutní bolest přejde do chronického stadia, hovoříme o postherpetické neuralgii (PHN), jejíž léčba je mnohdy velmi svízelná. Kazuistika prezentuje pacientku s neobvykle dlouhým prodromálním stadiem nemoci a současně hodnotí efekt velmi časně nasazené terapie neuropatické bolesti adjuvantním analgetikem – pregabalinem, a to jak ve vztahu k akutní HN, tak ovlivnění rozvoje PHN.

Kľúčové slová: herpetická neuralgie, prodromální stadium, neuropatická bolest, pregabalin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pitfalls of prodromal phase of herpes zoster and experience with pregabalin

Pain as the most significant clinical symptom of herpes zoster (HZ, shingles) is classified as neuropathic pain. In the acute phase of skin eruption, it is referred to as herpetic neuralgia (HN). Pain, however, can occur as early as the pre-eruptive phase wherein various painful symptoms may be misdiagnosed, depending on the location, as a number of other conditions (e.g., ulcerous disease, renal colic, lumbar ischialgia, myocardial infarction, and others). If acute pain progresses to a chronic stage, it is referred to as post-herpetic neuralgia (PHN) the treatment of which is often very difficult. The case report presents a female patient with an unusually long prodromal phase of the disease as well as evaluates the effect of very early commencement of treatment for neuropathic pain with pregabalin, an adjuvant analgesic, both in terms of the relationship to acute HN and affecting the development of PHN.

Keywords: herpetic neuralgia, prodromal phase, neuropathic pain, pregabalin