Neurológia pre prax 6/2010

Úloha testosterónu v etiológii autizmu – hypotéza hypermužského mozgu

doc. MUDr. Daniela Ostatníková, Ph.D., RNDr. Silvia Lakatošová, Ph.D., RNDr. Eva Schmidtová, Ph.D., Mgr. Peter Krajmer, MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, Ph.D., MPH

Autizmus je pervazívna vývinová porucha s prejavom už v útlom veku, ktorú charakterizuje sociálny deficit, poruchy komunikácie a stereotypné správanie. Ochorenie má veľkú variabilitu príznakov a nejasnú heterogénnu etiológiu. Všeobecne sa však vyskytuje štyrikrát častejšie u osôb mužského pohlavia, čo dáva priestor pre teórie naznačujúce súvislosť autizmu s účinkom testosterónu. Teória hypermužského mozgu u autistov predpokladá poruchu vývinu neurónov s následnou zmenou morfológie mozgových štruktúr a atypický rozvoj mozgových hemisfér s dopadom na autistický fenotyp.

Kľúčové slová: autizmus, hypermužský mozog, lateralita, testoste

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Role of testosterone in the etiology of autism – the hypothesis of a hypermale brain

Autism is a complex pervasive developmental disorder with early childhood onset characterized by social deficits, impaired communication and stereotyped behaviour. The disorder has increasing prevalence, enormous variability of symptoms and unknown etiology. Generally the disorder is diagnosed four times more often in boys than in girls and this provokes theories relating autism to testosterone effect. The theory of hypermale brain considers disturbed neurodevelopment with consequent structural brain anomalies and atypical development of brain hemispheres leading to autistic phenotype.

Keywords: autism, hypermale brain, laterality, testosterone.