Neurológia pre prax 1/2016

Temné stíny medicíny

MUDr. Tomáš Vodvářka

Lékařské povolání má prokazatelně více jak 2 500 let daná pravidla, jež určují přístup a chování k nemocným a trpícím. V minulém století však v období totalitních režimů došlo u mnoha lékařů – a to i velmi vzdělaných a vysoce postavených – k profesnímu selhání, jež se projevilo absencí dodržování staletých pravidel a podporou či dokonce aktivní účastí na zabíjení tzv. „rasově méněcenných“. I v současnosti musí lékař odolávat různým nástrahám, aby se nezpronevěřil svému poslání být tím, který nemocnému pomáhá svými znalostmi a empatií v jeho těžké životní situaci. Článek přináší některé méně známé či zapomenuté historické poznatky, zamýšlí se nad příčinami zmíněných profesních kolapsů a snaží se nalézt důvody, které vedly a rovněž i dnes vedou některé lékaře ke krokům, jež jsou pravým opakem požadovaných etických norem jejich povolání.

Kľúčové slová: genocidní mentalita, totalitní ideologie, sterilizace, eutanázie, profesní selhání

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dark shadows of medicine

For more than 2,500 years, the medical profession has demonstrably had well-established rules to guide the approach and behaviour to the sick and suffering. However, in the last century in totalitarian regimes, professional failure occurred in many physicians – even the very educated and distinguished ones – that was manifested by the absence of adherence to centuries-old rules and by the support of or even active participation in the killing of the so-called "racially inferior". Even in the present day, a physician must overcome various pitfalls, in order not to betray his mission of being the one to help the sick with his knowledge and empathy in their difficult life situations. The article introduces some little-known or forgotten historical evidence, considers the causes for the above-mentioned professional failure, and seeks to find the reasons that used to lead, and still do, some physicians to act in ways that are the very opposite of the required ethical standards of their profession.

Keywords: genocidal mentality, totalitarian ideology, sterilization, euthanasia, professional failure