Neurológia pre prax 6/2013

Statiny a myopatie

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. †

Statiny jsou nejúčinnější a nejrozšířenější léky na snížení LDL cholesterolu (low-density lipoprotein) a redukují riziko vzniku kardiovaskulárních příhod. Statinové myopatie jsou klinicky významnou příčinou intolerance statinů a ukončení léčby. Spektrum statinových myopatií se pohybuje od častých, klinicky benigních myalgií, zvýšení sérové kreatinkinázy, svalové slabosti až po nekrotizující myopatie, včetně nedávno popsané autoimunitní nekrotizující myopatie indukované statiny a v současné době velmi vzácné rabdomyolýzy. Riziko statinové myopatie může být sníženo identifikací rizikových pacientů a/nebo odstraněním některých léků nebo látek, u kterých dochází k nepříznivé interakci se statiny. Doporučený postup u pacientů s intolerancí statinů závisí na závažnosti myopatických projevů a hladině sérové kreatinkinázy. U mírných myopatií je možno změnit druh statinu, zejména na fluvastatin nebo nízké dávky rosuvastatinu nebo přejít na alternující dávkovací režim. U těžších myopatií a výrazně zvýšené hladiny kreatinkinázy musí být léčba statiny přerušena.

Kľúčové slová: statinová myopatie, intolerance statinů, nekrotizující myopatie, doporučený postup u statinových myopatií.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Statins and myopathy

Statins are the most effective and widely used drugs to reduce low-density lipoprotein cholesterol and reduce cardiovascular events. Statin-related myopathy is a clinically important cause of statin intolerance and discontinuation. The spectrum of statin-related myopathy ranges from common but clinically benign myalgia, serum creatine kinase elevations, muscle weakness, necrotizing myopathy including recently discovered immune-mediated statin-associated necrotizing myopathy and at present very rare rhabdomyolysis. The risk of statin- associated myopathy can be minimized by identifying vulnerable risk patients and/or by eliminating statin interactions with specific drugs. Management of statin-intolerant patients depends on the severity of myopathic symptoms and signs and levels of serum creatine kinase. Options for managing mild myopathies include statin switching, particularly to fluvastatin or lowdose rosuvastatin and nondaily dosing regimens. In sever myopathies and significantly increase creatine kinase levels treatment with statins must be discontinued.

Keywords: statin-related myopathy, statin intolerance, necrotizing myopathy, management of statin myopathies.