Neurológia pre prax 1/2017

Statinová myopatie

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., MUDr. Eva Vlčková, Ph.D., MUDr. Tomáš Horák

Statiny jsou kompetitivními inhibitory 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzym A reduktázy (HMGCR) snižujícími hladinu cholesterolu a lipoproteinů nízké hustoty. Vzhledem k vysoké účinnosti jsou nejčastěji užívanou skupinou léků, kterou užívá celosvětově přes 100 milionů pacientů. Nejčastějším a nejzávažnějším nežádoucím účinkem je statinová myopatie. Její klinické spektrum je široké, od asymptomatické hyper-CK-émie přes myalgie, krampy, svalovou slabost až po závažné rabdomyolýzy s 10% mortalitou. Randomizované kontrolované a kohortové studie udávají 1–5% incidenci myopatie a incidenci rabdomyolýzy 1,6–4,4 případů/100 tisíc/rok. Skutečná incidence v klinické praxi je i na základě výsledků observačních studií odhadována na 10–15 %. Statinová myopatie se vyskytne obvykle do jednoho roku od nasazení léčby a je částečně či plně reverzibilní po vysazení statinů. Výjimkou je nově popsaná statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie asociovaná s autoprotilátkami proti HMGCR, objevující se obvykle roky po zavedení léčby statiny a vyžadující imunomodulační léčbu. Je uveden přehled současných znalostí o patofyziologii statinové myopatie a současných názorech na jejich praktický management.

Kľúčové slová: statiny, myopatie, rabdomyolýza, 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzym A reduktáza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Statin myopathy

Statins are competitive inhibitors of enzyme 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMGCR) lowering cholesterol and low-density lipoprotein levels. Due to their effectiveness they became the most frequently used group of drugs worldwide taken by more than 100 millions of patients. Statin myopathy is the most frequent and serious adverse event of statin use. Its clinical spectrum is very broad fluctuating from asymptomatic hyper-CK-aemia, myalgia, crampi, muscle weakness to most serious rhabdomyolysis with 10 % mortality. Randomized controlled and cohort studies report statin myopathy incidence of 1–5 % and the incidence of rhabdomyolysis of 1.6–4.4 cases/per 100 thousands of cases/per year. The real incidence in the clinical setting with respect to the results of observational studies is estimated to be 10–15 %. Statin myopathy usually manifests within 6 months of statin use and myopathic symptoms are completely or partially reversible. Newly described statin induced necrotizing autoimmune myopathy associated with autoantibodies against HMGCR displayed different course and clinical pattern, manifesting usually after years of statin use and requiring immunomodulatory treatment. The review offers overview of current knowledge upon pathophysiology of statin myopathy and recommendations concerning its practical management.

Keywords: statins, myopathy, rhabdomyolysis, 3-hydroxy- 3-methylglutaryl coenzyme A reductase