Neurológia pre prax 6/2017

Spontánní epidurální hematom páteřního kanálu jako možná komplikace antikoagulační terapie

MUDr. Karel Brabec, MUDr. Lenka Jelínková, Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Spontánní spinální epidurální hematomy (SSEH) představují vzácnou nosologickou jednotku mezi expanzemi v páteřním kanálu. Prvním klinickým projevem SSEH je většinou náhle vzniklá ostrá bolest v zádech, která je ihned či s mírným časovým odstupem provázena rozvojem neurologických symptomů z útlaku struktur lokalizovaných v páteřním kanálu. Může tedy probíhat pod obrazem téměř všech míšních či radikulárních syndromů. Antikoagulační terapie je dnes široce rozšířená z různých indikací. Tyto jsou ze své povahy přítomny především u starších pacientů, kteří mají i větší rizika komplikace jakékoliv léčby. Jednou ze vzácných komplikací je právě SSEH. Klíčovou morfologickou metodou k jeho průkazu je vyšetření magnetickou rezonancí. Nadále zůstává zlatým standardem chirurgické řešení, ale u drobnějších hematomů je možné postupovat i konzervativně. V článku uvádíme skupinu pěti pacientů, kteří byli diagnostikováni a léčeni na naší klinice. Vždy šlo o spontánní hematomy. Ve čtyřech případech se jednalo o pacienty na antikoagulační terapii. Pouze u jedné pacientky byla jediným rizikovým faktorem arteriální hypertenze a klinické projevy byly výrazně mírnější než u ostatních. Soubor našich pacientů odpovídá poznatkům, které jsou o spontánních spinálních epidurálních hematomech dostupné v odborné literatuře.

Kľúčové slová: spontánní spinální epidurální hematom, SSEH, bolest, míšní komprese, antikoagulační léčba, warfarin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spontaneous spinal epidural hematoma as a possible complication of anticoagulant therapy

Spontaneous spinal epidural hematomas (SSEH) are a rare nosologic unit among the spinal canal expansions. The first clinical manifestation of SSEH is usually a sudden acute pain in the back which is accompanied by neurological symptoms from the compression of structures located within the spinal canal. Therefore almost any type of spinal cord or radicular lesion can appear in the initial stage. Anticoagulant therapy is nowadays widespread from a variety of indications, especially in elderly patients who also have greater risks of complications of any treatment. SSEH belongs to very rare complication of this therapy. Magnetic resonance imaging is a key morphological method for its detection. The surgical approach remains the gold standard, but in smaller hematomas conservative approach can be also used. We present a group of 5 patients who were diagnosed and treated at our clinic due to SSEH. Four patients used anticoagulant therapy. In one patient arterial hypertension was an only risk factor and his clinical manifestation of SSEH was significantly milder than in others. The set of our patients corresponds to the knowledge of spontaneous spinal epidural hematomas available in the current literature.

Keywords: spontaneous spinal epidural hematoma, SSEH, pain, spinal compression, anticoagulant therapy, warfarin