Neurológia pre prax 3/2013

Spinální program v České republice – historie, současnost, perspektivy

MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Spinální program v České republice má poměrně krátkou historii. V 50.–60. letech minulého století se prof. Beneš pokoušel prosadit vznik tzv. spinálních center, avšak neúspěšně. Až v roce 1992 vznikla v Úrazové nemocnici v Brně první spinální jednotka pod vedením prof. Wendscheho. Pro účinnou realizaci spinálního programu mělo zásadní význam založení České spondylochirurgické společnosti v roce 1999. Její výbor zahájil složitá a dlouhodobá jednání se státními orgány s cílem zásadně rozšířit péči o spinální pacienty. Toto úsilí vedlo v roce 2002 k vydání Metodického opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovilo síť pracovišť zajišťujících péči o spinální pacienty v různých časových obdobích po míšním poranění. Pro akutní 1.a stadium v 1.–2. týdnu po zranění byla péče nasměrována do jednoho z patnácti spondylochirurgických pracovišť. Pro subakutní 1.b stadium ve 3.–12. týdnu po zranění byly určeny čtyři spinální jednotky (SJ) – stávající SJ v ÚN v Brně, SJ ve FNsP Ostrava, SJ v KN Liberec a SJ ve FN v Motole. Pro 2. stadium byly zřízeny spinální rehabilitační jednotky v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, v Rehabilitačním ústavu Hrabyně a v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Po propuštění do domácího prostředí je pacient nadále dispenzarizován v ambulancích spinálních jednotek, ale základní lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, event. ambulantní specialisté. Důležitá je rovněž následná sociální a pracovní rehabilitace. Velkou úlohu zde mají neziskové organizace v různých regionech České republiky, které nabízejí sociální služby, poradenství, osobní asistenci, půjčování pomůcek, apod. Cílem je zajistit všem lidem po poškození míchy co nejlepší podmínky pro plnohodnotný život.

Kľúčové slová: poranění míchy, spinální program, spinální jednotka, komplexní péče, rehabilitace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spinal program in Czech Republic: past, present, and perspectives

Spinal program in the Czech Republic has a relatively short history. Professor Beneš strived to create specialized spinal centers during fifties and sixties of the last century, however, without any success. The first spinal unit was founded as late as in 1992 in Trauma Hospital of Brno under professor Wendsche management. The establishment of the Czech Spine Surgery Society in 1999 was a crucial for effective realization of spinal program. Its committee has started complex and long-term negotiations with state authorities with the aim to fundamentally extend the care for spinal cord injured (SCI) patients. This effort led in 2002 to the publication of the Ministry of Health Methodical Arrangement, setting up a network of departments ensuring the care for patients after spinal cord injury in a different time periods after the injury. For acute stage 1.a, in first one or two weeks after the injury, the care was directed to one of the fifteen spine surgery departments. For postacute 1.b stage, three to twelve weeks after the injury, four spinal cord units (SCU) were established – existing SCU in Trauma Hospital of Brno, SCU in University Hospital Ostrava, SCU in Liberec Regional Hospital and SCU in University Hospital Motol. For 2nd stage, the spinal rehabilitation units were established in Hamza´s specialized sanatorium for children and adults, Rehabilitation Center Hrabyně and Rehabilitation Center Kladruby. Each patient, discharged from the hospital to home environment, continues to be dispensarized in outpatient part of spinal cord units, nevertheless the basic medical care is provided by general practitioner or a specialist. Subsequent social and work rehabilitation is also important. That’s where non-profit organizations from a different regions of the Czech Republic, play an important role by offering social services, consultancy, personal assistance, aids lending, etc. The aim is to provide the best possible conditions to all spinal cord injured people to be able to live well-rounded life.

Keywords: spinal cord injury, spinal program, spinal cord unit, comprehensive care, rehabilitation.