Neurológia pre prax 6/2014

Špecifiká cerebrovaskulárnych ochorení u žien

MUDr. Matej Škorvánek, MUDr. Norbert Leško, MUDr. Vladimír Haň

Cievna mozgová príhoda (CMP) predstavuje v súčasnosti závažný zdravotnícky, sociálny a ekonomický problém. Aj keď je riziko vzniku CMP pre niektoré vekové skupiny vyššie u mužov ako u žien, celkovo viac CMP vzniká u žien z dôvodu dožívania sa vyššieho veku v kombinácii s vysokým výskytom CMP v najvyšších vekových skupinách. Ženy s CMP majú vyššiu prevalenciu niektorých rizikových faktorov, ako sú arteriálna hypertenzia, fibrilácia predsiení a horšie funkčné zneschopnenie v čase vzniku CMP. Ženy s CMP v akútnom štádiu dostávajú menej často systémovú trombolýzu v porovnaní s mužmi. Po prekonanej CMP dosahujú ženy horší výsledný funkčný stav, dostáva sa im horšej sociálnej podpory a častejšie trpia depresiou.

Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, žena, rizikové faktory, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specifics of cerebrovascular diseases in women

Stroke is currently a serious problem concerning health, social and economic issues. Although the risk of stroke for certain age groups is higher in men than in women, female’s contribution to the overall stroke count is greater because of their relative long evity combined with a higher incidence of stroke in the highest age groups. Increased prevalence of certain risk factors, such as arterial hypertension, atrial fibrillation and worse functional disability at the onset of stroke was identified in female cohorts. Women with acute stroke are less likely to receive systemic thrombolytic therapy compared to men. After the stroke women achieve worse final performance status, they receive poorer social support and are more likely to suffer from depression.

Keywords: stroke, female, risk factors, therapy.