Neurológia pre prax 6/2010

Specifické vývojové poruchy učení – oblasti funkčního deficitu a modely poruch

Mgr. Jana Pejčochová

Specifické vývojové poruchy učení (SVPU) vedou k selhání osvojení si dovedností čtení, psaní a počítání. Jejich existence bývá odkryta u dětí na počátku školní docházky, neboť na žáky jsou v tomto vývojovém období kladeny nároky, které tyto poruchy odhalí. Nicméně jejich obraz je patrný i v předškolním věku a vede nás k úvaze o riziku přetrvávání do dospívání. V případech nedostatečné reedukace a kompenzace doprovází jedince až do dospělého věku a jsou často důvodem dosažení nižšího vzdělání a postavení v zaměstnání, než by bylo očekáváno dle rozumového nadání (Law et al., 2009). Mnohé a opakované neúspěchy na tomto poli mohou u dospívajících a dospělých vést sekundárně k poruchám chování, nálad a až k sociální maladaptaci. V tomto článku se zaměříme na jednotlivé funkční deficity, které jsou předpokladem manifestace poruch učení a některé z užívaných neuropsychologických modelů.

Kľúčové slová: specifické vývojové poruchy učení, výkonový deficit, model poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specific developmental learning disorders – areas of functional deficit and models of disorders

Learning disabilities condue to a failure of acquirement of such abilities as reading, writing, and computing. They are usually revealed during childhood at the age when we start attending school, because pupils at this age much more experience requirements during this developmental stage that discloses this disabilities. Some of the traits are evident in preschool age and lead us to thinking about the risk of persisting to adolescence. In case of insufficient school support the disabilities last till adulthood and usually are the reason for achieving lower level of education and professional status than could be expected due to intellect capacity (Law et al., 2009). Many and frequent failures in this field can secondary lead to conduct, and affective disorder, and even to social maladaptation. In this article we will focus on particular functional deficits, which are prerequisites of learning disabilities manifestation and some of the used neuropsychological models.

Keywords: learning disabilities, product deficiency, model of disability.