Neurológia pre prax 1/2015

Spasticita – klinické škály

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Léze centrálního motoneuronu se projevuje negativními i pozitivními příznaky, které vedou ke zvýšení svalového napětí i ke zvýšené svalové aktivitě. Na vzniku klinického obrazu spastické parézy se podílí jak změny fibroelastické složky svalu, tak zvýšená aktivita svalu – spasticita citlivá na protažení svalu, spastická dystonie, ko-kontrakce, flekční i extenční spazmy. Pro posouzení spastické parézy se používají různé škály, které umožňují podstatně podrobnější hodnocení klinického nálezu i dlouhodobé sledování.

Kľúčové slová: spastická paréza, spastická dystonie, ko-kontrakce, klinické škály.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spasticity - clinical scales

Central motoneuron lesion is manifested by negative and positive signs, that lead to an increased muscle tone and to an increased muscle acitivity. On the development of clinical picture of spastic paresis there are participating as fibroelastic muscle components just as increased muscle activity - stretch sensitive spasticity, spastic dystonia, co-contraction, flexion and extension spasms. For desciption of spastic paresis there are used various scales, that inable substantially more detailed evaluation of clinical finding and long-term monitoring.

Keywords: spastic paresis, spastic dystonia, cocontraction, clinical scales.