Neurológia pre prax 2/2020

Sexuální dysfunkce u pacientů s epilepsií

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Sexuální dysfunkce jsou běžnou komplikací u pacientů s epilepsií. S ohledem na kvalitu života epileptiků/epileptiček se musíme zabývat jejich sexualitou. Důležité je zahájení komunikace mezi lékařem a pacientem na téma sexuality. Doporučení epileptika/epileptičky do ambulance specialisty, sexuologa-androloga či gynekologa je indikované. Nejčastěji se u epileptiků setkáváme s erektilní dysfunkcí, která příznivě reaguje na perorální léčbu inhibitory fosfodiesterázy typu 5. U žen epileptiček je etiologie sexuálních dysfunkcí multifaktoriální, léčba je symptomatická. U žen i mužů s epilepsií je nutná medicínská intervence, pokud plánují koncepci. Komplexní péče zahrnuje spolupráci epileptologa – sexuologa/androloga – gynekologa – endokrinologa.

Kľúčové slová: epilepsie, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, ženské sexuální dysfunkce, fertilita

Sexual dysfunctions in patients with epilepsy

Sexual dysfunctions are common complications of epilepsy. With respect to the quality of life of epileptics, they need to be concerned about their sexuality It is important to initiate communication on the topic of sexuality between doctor and patient. The recommendation of epileptics to a specialist, sexologist-adnrologist or gynecologist is indicated. Mostly epileptic patients experience erectile dysfunction that responds favorably to oral phosphodiesterase type 5 inhibitors. In women with epileptics the etiology of sexual dysfunction is multifactorial, treatment is symptomatic. Both men and women with epilepsy require medical intervention when planning a concept. Comprehensive care includes the collaboration of the epileptologist – sexologist / andrologist – gynecologist – endocrinologist.

Keywords: epilepsy, sexual dysfunction, erectile dysfunction, female sexual dysfunction, fertility