Neurológia pre prax 3/2021

Setrvání na léčbě ocrelizumabem a lokální zkušenosti

MUDr. Simona Halúsková, prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému postihující zejména mladé dospělé. Terapie RS zaznamenala v posledních letech výrazný pokrok. Ocrelizumab je humanizovaná monoklonální protilátka působící selektivní depleci CD20+ B-lymfocytů. Lék prokázal účinnost v léčbě RS u relaps-remitentní i primárně progresivní formy. Adherence a perzistence mají v terapii RS nezastupitelnou roli. Adherence k léčbě zcela zásadně přispívá k dosažení optimálních výsledků terapie, zlepšení kvality života pacientů i snížení nákladů na zdravotní péči. V běžné klinické praxi je nutno adherenci neustále podporovat.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, léčba, ocrelizumab, adherence, perzistence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment persistence to ocrelizumab and local experience

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory autoimmune and neurodegenerative disease of the central nervous system affecting most commonly young adults. There has been tremendous progress in the treatment of MS over recent years. Ocrelizumab is a humanized monoclonal antibody that causes selective depletion of CD20+ B-lymphocytes. The drug has shown its efficacy in treating both relapsing-remitting and primary progressive MS. Medication adherence and persistence play an essential role in the treatment of MS. Adherence to treatment fundamentally contributes to optimal therapeutic outcomes, improved patients' quality of life and reduced healthcare costs. Adherence should be constantly promoted in routine clinical practice.

Keywords: multiple sclerosis, treatment, ocrelizumab, adherence, persistence