Neurológia pre prax 2/2022

Sentinel lesion a význam opakované biopsie: kazuistické sdělení případu primárního CNS lymfomu

MUDr. Dominik Drobisz, MUDr. Petr Skalický, MUDr. Adam Pavličko, prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., MUDr. Kateřina Benešová, CSc., prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Předkládáme kazuistiku 72leté ženy, která se primárně dostavila do neurologické ambulance pro levostrannou brachiofaciální parézu, dysartrii a bolest hlavy. MR mozku odhalila jako příčinu neurologického deficitu ložisko frontálně vpravo s radiologickou charakteristikou typickou pro lymfom CNS. Biopsie tohoto ložiska byla diagnosticky nevýtěžná s průkazem nespecifických zánětlivých změn. Kontrolní MR mozku prokázala téměř úplné vymizení vstupně zachyceného ložiska a dvě nová ložiska, uložená v obou hemisférách, se stejnou radiologickou charakteristikou jako vstupně pozorované ložisko. Referujeme tedy případ tzv. sentinel lesion, a to za okolností, kdy jsme se před zákrokem zdrželi podání kortikoidů. Rebiopsie nově zachycených ložisek již byla s histologickým průkazem buněk lymfomu a umožnila zahájení cílené terapie. V článku komentujeme jednotlivé kroky v diagnostice. Zmiňujeme mj. indikace a rizika mozkové biopsie.

Kľúčové slová: primární CNS lymfom, mozková biopsie, rebiopsie, sentinel lesion

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sentinel lesion and significance of rebiopsy: a case of primary CNS lymphoma

We show a case study of a 72-years old woman who firstly presented with left side brachiofacial paresis, dysarthria and headache. MR brain scan revealed a lesion in right frontal lobe with radiological findings typical for a brain lymphoma. Biopsy of this lesion was diagnostically inconclusive with unspecific inflammatory changes. MR scan performed after the biopsy showed substantial regression of the firstly found lesion and 2 new lesions, with similar radiological characteristics as the one which regressed, each one in a different hemisphere. We therefore present a case of a sentinel lesion. In our case no corticoid therapy was given before the surgery. Rebiopsy of one of the newly found lesions proved the presence of lymphoma cells and chemotherapy was initiated. We have included a commentary of each diagnostic step. We also comment on indications and risks of brain biopsy.

Keywords: primary CNS lymphoma, brain biopsy, rebiopsy, sentinel lesion