Neurológia pre prax 1/2021

Rozvíjajúca sa kvadruparéza po delíriu – rutina alebo diagnostická výzva?

MUDr. Eva Gödöllová, MUDr. Julia Travkina, MUDr. Katarína Surmajová, MUDr. Tatiana Hučeková

Chronická otrava olovom predstavuje zriedkavú formu sekundárnej koproporfýrie. Samotné porfýrie patria do skupiny vzácnych metabolických ochorení, spôsobených vrodeným enzymatickým defektom alebo získanou poruchou syntézy hému. Olovo má inhibičný vplyv na enzýmy podieľajúce sa na syntéze hému. Všetky úvodné symptómy pri chronickej intoxikácii olovom sú nešpecifické a ľahko prehliadnuteľné. Ťažké chronické otravy môžu byť sprevádzané poškodením nervového systému. Naša kazuistika prezentuje prípad pacienta s atypickým klinickým vzorcom delíria pri nadužívaní alkoholu s neuropsychiatrickými a internými komplikáciami. Prácou chceme poukázať na dôležitosť anamnézy a komplexného vyšetrenia pacienta pri širokej škále príznakov, ktoré vyžadujú multiodborový prístup.

Kľúčové slová: intoxikácia, hém, olovo, polyneuropatia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Development of quadriparesis after delirium: simple routine or diagnostic challenge?

Chronic lead poisoning is a rare form of secondary coproporphyria. Porphyrias belong to the group of rare metabolic diseases caused by a congenital enzymatic defect or an acquired disorder of heme synthesis. Lead has an inhibitory effect on enzymes involved in heme synthesis. All initial symptoms of chronic poisoning are non-specific and easily overlooked. Severe chronic poisoning may be accompanied by damage to the nervous system. We report a case of a patient with an atypical clinical pattern of delirium in alcohol overuse with neuropsychiatric and internal complications. The aim of the paper is to highlight the importance of detailed history and comprehensive evaluation of a patient with a wide range of symptoms, requiring a multidisciplinary approach.

Keywords: poisoning, heme, lead, polyneuropathy