Neurológia pre prax 6/2010

Roztroušená skleróza a její léčba v těhotenství z pohledu České teratologické informační služby: hodnocení rizika embryotoxicity farmakoterapie na základě dosavadních zkušeností

MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D., MUDr. Eva Maňáková, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém, které často postihuje ženy v reprodukčním věku. Chronický charakter onemocnění vyžaduje v některých případech léčbu i v průběhu těhotenství. Pro RS a její léčbu v těhotenství se postupuje podle standardních doporučení: pacientkám se doporučuje těhotenství plánovat do období stabilizace onemocnění, kdy je možné chronickou léčbu přerušit. Pokud stav nebyl optimálně stabilizován a v případě klinické ataky se doporučují nízké dávky kortikoidů, případně intravenózní imunoglobuliny. Léčba dalšími preparáty, jako jsou imunomodulátory interferon beta a glatiramer acetát, které v období mimo těhotenství představují léky první volby, se během těhotenství nedoporučuje. Obavy panují z nedostatku informací o jejich riziku pro plod či z vyššího rizika abortů a růstové retardace plodu, které zaznamenaly některé studie. V práci nabízíme pohled na RS a zejména její léčbu v těhotenství na základě dosavadních zkušeností a výsledků studií tzv. teratologických informačních systémů (ENTIS), které se zabývají hodnocením rizika embryotoxicity. Podle ENTIS nepředstavuje glatiramer acetát a interferon beta v těhotenství významné riziko pro plod. Výsledky epidemiologických studií naznačují, že pro normální vývoj zárodku je důležité udržet onemocnění v remisi, a to i za cenu adekvátní léčby. Ve výběru preparátů je pak důležité upřednostnit preparáty s dobře známým a nízkým rizikem embryotoxicity, optimálně v monoterapii a v nejnižší dávce. Těhotenství je třeba sledovat podrobným sonografickým vyšetřením s ohledem na strukturální vady a intrauterinní růstovou retardaci. V následujícím přehledu jsou shrnuty všechny dostupné a recentní zkušenosti s preparáty používanými k léčbě RS během těhotenství s ohledem na jejich riziko embryotoxicity.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, těhotenství, léky první volby, teratologická poradenství, riziko embryotoxicity, Evropská síť teratologických informačních služeb (ENTIS), Česká teratologická informační služba (CZTIS).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis and its treatment in pregnancy from the viewpoint of the Czech Teratology Information Service: assessment of embryotoxicity risk of pharmacotherapy based on previous experience

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease affecting the central nervous system; it commonly affects women of childbearing age. Due to the chronic nature of the condition, treatment may be required even during pregnancy in some cases. Standard recommendations are used for MS and its treatment in pregnancy: patients are advised to plan their pregnancy during a stable phase of their disease when it is possible to discontinue the long-term treatment. If the condition has not stabilized optimally and in the case of a clinical attack, low doses of corticoids and/or intravenous immunoglobulins are recommended. Treatment with other agents, such as immunomodulators interferon beta and glatiramer acetate that are first-choice drugs outside of pregnancy, is not recommended during pregnancy. There are concerns stemming from the lack of information on their risk for the fetus or from a higher risk of miscarriage and growth retardation of the fetus reported by some studies. The paper provides an insight into MS and particularly its treatment in pregnancy based on previous experience and results of studies investigating teratology information services (ENTIS) that are concerned with embryotoxicity risk assessment. According to ENTIS, glatiramer acetate and interferon beta do not pose a significant risk to the fetus. The results of epidemiological studies suggest that, for normal fetal development, it is essential to keep the disease in remission, even at the expense of adequate treatment. When selecting medications, it is important to favor those with a well-known and low risk of embryotoxicity, ideally in monotherapy and at the lowest dose possible. The pregnancy has to be monitored closely by ultrasound with respect to structural defects and intrauterine growth retardation. The present review summarizes all available and recent experience with the agents used for the treatment of MS during pregnancy regarding their embryotoxicity risk.

Keywords: multiple sclerosis, pregnancy, first-choice drugs, teratology counseling, embryotoxicity risk, European Network of Teratology Information Services (ENTIS), Czech Teratology Information Service (CZTIS).