Neurológia pre prax 3/2007

RIZIKO HORIZONTÁLNEHO ŠÍRENIA CREUTZFELDTOVEJ-JAKOBOVEJ CHOROBY Z POHĽADU NOVŠÍCH POZNATKOV

MUDr. Eva Mitrová, DrSc.

Creutzfeldtovu-Jakobovu chorobu (CJch) na Slovensku dlhodobo charakterizuje nízky priemerný ročný výskyt sporadickej formy(sCJch) (0,57/1 mil. obyv.) a veľmi vysoký (0,83/1 mil. obyv.) nález genetickej formy s mutáciou E200K (gCJchE200K). V rokoch 2001–2005 bol zistený signifikantný (p = 0,034) nárast sporadických prípadov. Pri hľadaní jeho príčiny a zameraní na možný výskyt neidentifikovanej iatrogennej formy (iCJch) v súbore sCJch, práca porovnáva počet operácií v súboroch gCJchE200K a sCJch, diagnostikovaných pred a počas zvýšenej incidencie sporadickej formy. Počet operácií je hodnotený vo dvoch intervaloch: menej ako 15 rokov a viac ako 15 rokov pred manifestáciou CJch. V intervale možnej iatrogénnej nákazy (viac ako 15 rokov) porovnanie dokumentuje v súbore sCJch signifikantne vyšší: 1. celkový počet operácií (p = 0,010), 2. počet pacientov, ktorí mali 2 a viac operácií (p = 0,036) a 3. výskyt ortopedických výkonov a operácií miechy, ktoré sa v súbore gCJchE200K nevyskytli. Výsledky nedokazujú prítomnosť iCJch v súbore sCJch, ale signalizujú zvýšené exogénne riziko nákazy a upriamujú pozornosť na nutnosť aktualizovať pravidlá bezpečnosti pri práci a prevencie proti CJch v súlade s najnovšími poznatkami.

Kľúčové slová: Creutzfeldtova-Jakobova choroba, iatrogénna forma, operácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť