Neurológia pre prax 2/2014

Rizika vzniku neuropatické bolesti po torakotomii

MUDr. Jan Procházka, Ph.D., MUDr. Vilém Malý

Vznik chronické bolesti po torakotomii je závažným problémem u pacientů v hrudní chirurgii, zejména je-li doprovázena neuropatickou složkou. Na vzniku neuropatické post-torakotomické bolesti se podílí poranění interkostálního nervu spolu s následnou centrální senzitizací. Tento stav je modulován celou řadou faktorů předoperačních, operačních i pooperačních, z nichž dominuje rozsah a způsob provedení operačního výkonu a zajištění pooperační analgezie. Kromě minimalizace distrakce žeber při operačním přístupu je nejúčinnější prevencí multimodální analgezie kombinující pokračující epidurální analgezii zavedenou v hrudní etáži s neopioidními analgetiky. Pokud dojde ke vzniku neuropatické post-torakotomické bolesti, léčba probíhá v intencích standardů léčby periferních neuropatií pomocí antidepresiv, gabapentinu či pregabalinu a případně opioidů. Jako lokální léčbu lze aplikovat i 8% capsaicin. Při šetrném operačním přístupu a při zajištění dostatečné multimodální perioperační analgezie se incidence neuropatické post-torakotomické bolesti sníží.

Kľúčové slová: torakotomie, neuropatická bolest, multimodální pre-emptivní analgezie, hrudní epidurální analgezie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risks for creation of neuropathic post-thoracotomy pain

Chronic post-thoracotomic pain is a serious problem in thoracic surgery, especially when accompanied with a neuropathic component. Neuropathic post-thoracotomic pain is usually based on intercostal nerve injury with subsequent central sensitization. This disorder is affected by several pre-operative, operative and post-operative factors, among them the most significant are the type and extent of surgical procedure and the mode of post-operative analgesia. Minimizing rib distractions during surgery and a multimodal pre-emptive analgesia employing thoracic continuous epidural analgesia and non-opioid analgesics are considered to be the most effective means of prevention. If a neuropathic post-thoracotomic pain occurs, its therapy is based on guidelines for peripheral neuropathic pain using antidepressants, gabapentin/pregabalin and opioids. Topical treatment can involve 8 % capsaicin, too. Performing a surgery in a thoughtful way and providing multimodal perioperative analgesia can significantly diminish the occurrence of neuropathic post-thoracotomy pain.

Keywords: thoracotomy, neuropatic pain, multimodal pre-emptive analgesia, thoracic epidural analgesia.