Neurológia pre prax 1/2016

Respirační fyzioterapie jako součást léčby Parkinsonovy nemoci

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., Mgr. Kamila Bartusíková, PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D.

Sdělení prezentuje výsledky pilotního výzkumu, který si kladl za cíl zjistit, zda respirační fyzioterapie dokáže ovlivnit respirační a postu rální funkci pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN). Studie probíhala na souboru pacientů s PN, kteří byli vybráni na základě klinického vyšetření a doporučení lékařem ambulance pro extrapyramidové poruchy. Zařazení jedinci měli stupeň postižení 2–3 podle škály Ho ehnové–Yahra a byli rozděleni do tří skupin – dvě skupiny experimentální a jedna skupina kontrolní. Terapie vycházela z předpokladu, že pacienti s PN mají v důsledku příznaků nemoci insuficietní jak posturální, tak návazně i respirační funkci. Terapie byla prováděna formou skupinového cvičení a byla zaměřena na zlepšení výchozích posturálních podmínek pro respiraci, posílení respiračních svalů a aktivaci svalů zajišťujících souhru posturální a respirační funkce s využitím vybraných postupů respirační fyzioterapie. Respirační fyzioterapií došlo u výzkumného souboru ke zlepšení většiny respiračních i posturálních parametrů, avšak tyto změny nebyly statisticky signifikantní.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, respirační fyzioterapie, dechové cvičení, odporová dechová pomůcka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Respiratory physiotherapy as part of treatment for Parkinson's disease

The article presents the results of a pilot study aimed at finding out whether respiratory physiotherapy can affect respiratory and postural function of patients with Parkinson's disease (PD). The study was conducted on a group of PD patients who were selected on the basis of clinical examination and referral by a physician from the unit for extrapyramidal disorders. The individuals enrolled were classified as stage 2–3 on the Hoehn and Yahr scale and were divided into three groups: two experimental ones and one control group. The therapy was based on the assumption that, due to disease symptoms, both postural and respiratory functions are insufficient in PD patients. The therapy was performed as a group exercise and aimed at improving the baseline postural conditions for respiration, strengthening of the respiratory muscles, and activating the muscles providing an interplay of postural and respiratory functions while using selected respiratory physiotherapy procedures. Respiratory physiotherapy resulted in improvement of most respiratory as well as postural parameters in the study group; however, these changes were not statistically significant.

Keywords: Parkinson's disease, respiratory physiotherapy, breathing exercise, resistive breathing device