Neurológia pre prax 1/2017

Rádiofrekvenčná denervácia fazetových kĺbov v liečbe low back pain pri lumbálnom fazetovom syndróme

MUDr. Michal Venglarčík, PhD., MUDr. Juraj Mláka, FIPP, MUDr. Martin Griger, FIPP, MUDr. Róbert Tirpák, MUDr. Vlasta Vinklerová, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD.

Fazetové kĺby boli prvýkrát opísané ako možný zdroj bolesti chrbta v roku 1933. Bolesti chrbta sú v súčasnosti najčastejším typom bolesti u človeka. Často sú dôsledkom degeneratívnych zmien na chrbtici vrátane fazetových kĺbov a postihujú značnú časť populácie ešte v produktívnom veku. Na zvyšujúcom sa počte chronických bolestí chrbta sa podieľajú vplyvy psychologické, sociálne aj ekonomické. Intervenčná diagnostika a terapia bolesti chrbta je v porovnaní s ostatnými medicínskymi odbormi ich oveľa mladším súrodencom. Máme tak väčšie možnosti pomôcť pacientom s lumbálnym fazetovým syndrómom efektívnou kauzálnou liečbou.

Kľúčové slová: bolesť chrbta, fazetový kĺb, intervenčná diagnostika, RF denervácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiofrequency denervation of facet joints in low back pain therapy at lumbar facet syndrome

Facet joints were first described as a possible origin of back pain in 1933. Back pain is now the most common type of pain in humans. They are often the result of degenerative changes in the spine, including the facet joints, affecting a significant portion of the population still of working age. For an increasing number of chronic back pain involved in the effects of psychological, social and economic. Intervention diagnosis and treatment of back pain is compared to other medical disciplines their much younger siblings. We have this greater opportunity to help patients with lumbar facet syndrome causally effective treatment.

Keywords: back pain, facet joint, intervention diagnostics, RF denervation