Neurológia pre prax 5/2022

Psychogenní neepileptické záchvaty

MUDr. Ondřej Strýček, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Psychogenní neepileptické záchvaty (psychogenic nonepileptic seizures – PNES) jsou, po poruchách hybnosti, druhou nejčastější funkční neurologickou poruchou. Jsou to paroxysmální patologické behaviorální projevy či prožitky, které svým klinickým obrazem připomínají epileptické záchvaty či synkopu. Nemají však stejnou patofyziologickou příčinu (tj. elektrofyziologický korelát typický pro epileptické záchvaty či hypoperfuzi mozku jako u synkopy). Přestože se jedná o funkční neurologickou poruchu s charakteristickými rysy, je její diagnostika často velmi obtížná. Od prvního záchvatu ke stanovení správné diagnózy uplyne většinou několik let, během kterých jsou pacienti nesprávně léčeni a potažmo iatrogenizováni. Léčba je velmi svízelná a většina pacientů je dlouhodobě nekompenzována, což z PNES činí velmi závažný medicínský i socioekonomický problém.

Kľúčové slová: psychogenní neepileptické záchvaty, epilepsie, video‑EEG, semiologie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychogenic nonepileptic seizures

Psychogenic nonepileptic seizures (PNES) are the second most common functional neurological disorder after movement disorders. They are paroxysmal pathological behavioral manifestations or experiences, which clinically resemble epileptic seizures or syncope. However, they do not have the same pathophysiological cause (i.e. electrophysiological correlate typical of seizures or hypoperfusion of the brain typical of syncope). Although it is a functional neurological disorder with characteristic features, its diagnose is often difficult. It usually lasts several years from the first attack to making a correct diagnosis, during which patients are inadequately treated and therefore iatrogenized. Treatment is difficult and most patients are not compensated for a long time, which makes PNES a very serious medical and socioeconomic problem.

Keywords: psychogenic nonepileptic seizures, epilepsy, video‑EEG, semiology