Neurológia pre prax 5/2009

Průlomová bolest – klinický obraz a léčení

MUDr. Dana Vondráčková

Průlomová bolest je jedním ze symptomů nádorové bolesti. Pod tímto pojmem si lékaři nepředstavují vždy stejný příznak. V článku je uvedena poslední přesná definice průlomové bolesti, jsou zmíněny stavy, které se považují za průlomovou bolest, ale neodpovídají současné definici. Pokročilá stadia nemoci jsou rizikovým obdobím pro progresivní rozvoj bolesti a také vznik průlomové bolesti. Z patofyziologického hlediska se u průlomové bolesti setkáváme se všemi typy bolesti, nociceptivní, neuropatickou i smíšenou. Pro průlomovou bolest je důležitý údaj o rychlosti nástupu a trvání bolesti, ten se může pohybovat od několika minut po několik hodin, objevuje se i přes dobře nastavenou léčbu základní bolesti. Průlomovou bolest je třeba správně diagnostikovat a léčit s ohledem na základní bolest a celkový stav pacienta. Možnosti léčby jsou zatím omezené jen na morfin s rychlým účinkem, který však nemá potřebnou charakteristiku pro tento typ bolesti. Fentanyl ve formě sublinguální nebo bukální tablety či ve formě nosního spreje má nejblíže k ideálnímu léku pro léčení průlomové bolesti.

Kľúčové slová: průlomová bolest, opioidy, transmukosální aplikace, nosní sprej.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breakthrough pain – clinical presentation and treatment

Breakthrough pain is one of the symptoms of tumorous pain. This term is not always used by physicians for the same symptom. The article presents the latest exact definition of breakthrough pain and mentions the states that are considered to be breakthrough pain but do not correspond to the current definition. Advanced stages of disease are a risk period for a progressive development of pain as well as breakthrough pain. Pathophysiologically, all kinds of pain are involved in breakthrough pain: nociceptive, neuropathic, and mixed pain. The speed of onset and duration of pain are essential data for breakthrough pain, which can range from several minutes to several hours and occur despite a well adjusted treatment of basic pain. Breakthrough pain has to be diagnosed correctly and treated with respect to the basic pain and the general condition of the patient. So far, treatment options have been limited to rapid-acting morphine that, however, lacks the characteristics required for this type of pain. Fentanyl sublingual or buccal tablets or nasal spray come closest to an ideal drug for treating breakthrough pain.

Keywords: breakthrough pain, opioids, transmucosal administration, nasal spray.