Neurológia pre prax 2/2015

Proměny epileptochirurgie ve 21. století

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Moderní epileptochirurgie prochází významnými změnami, které ve svém důsledku vedou k možnosti nabídnout pomoc většině farmakorezistentních pacientů. Tyto změny můžeme pozorovat nejen v oblasti zkvalitňující se předoperační diagnostiky, ale především na poli rozšiřujícího se spektra epileptochirurgických výkonů. Zcela nepochybný je celosvětový trend řešit moderními resekčními postupy i komplikovanější MR-nelezionální pacienty, kteří by dříve byli téměř automaticky z operační léčby vyřazeni. Zcela zásadní je také nástup neurostimulačních metod, především stimulace bloudivého nervu a nově i hluboké mozkové stimulace, které zbavují epileptochirurgii nálepky vysoce výběrové záležitosti a umožňují v rámci paliativní epileptochirurgie významně zvýšit kvalitu života i u většiny dříve „ztracených“ pacientů. Počet pacientů nevhodných k operační léčbě se tak radikálně snižuje a odeslání pacienta s přetrvávajícími záchvaty ke konzultaci na specializované epileptochirurgické pracoviště se již bez diskuze stává plně racionálním a nezbytným krokem.

Kľúčové slová: epilepsie, epileptochirurgie, intraktabilita, neurostimulace, resekce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Transformations of epilepsy surgery in the 21 st century

Modern epilepsy surgery is going through significant changes that can ultimately result in the ability to offer help to most pharmacoresistant patients. These changes can be observed not only with respect to improved preoperative diagnosis, but particularly in terms of an expanding spectrum of epilepsy surgery procedures. There is a clear worldwide trend to use modern resection procedures even in more complicated MRI-nonlesional patients who previously would have almost automatically been excluded from surgical treatment. Of essential importance is also the advent of neurostimulation methods, in particular vagus nerve stimulation and, more recently, deep brain stimulation, helping epilepsy surgery to shake off the label of a highly selective matter and allowing, as part of palliative epilepsy surgery, to significantly increase the quality of life even in the majority of previously "lost" patients. The number of patients ineligible for surgical treatment has thus dramatically decreased and referral of a patient with persisting seizures for consultation to a specialized epilepsy surgery centre has, beyond question, become a fully rational and necessary step.

Keywords: epilepsy, epilepsy surgery, intractability, neurostimulation, resection.