Neurológia pre prax 6/2022

Prínos optickej koherentnej tomografie (OCT) v diagnostike, monitorovaní aktivity ochorenia a odpovede na liečbu u pacientov so sclerosis multiplex

MUDr. Miriama Skirková, MUDr. Monika Moravská, MUDr. Marek Horňák, MUDr. Jozef Szilasi, doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

Optická koherentná tomografia (OCT) je neinvazívna zobrazovacia metóda štruktúr sietnice, ktorá sa môže využiť v diagnostike a mo‑ nitorovaní aktivity sclerosis multiplex, predovšetkým zobrazením redukcie celkového makulárneho objemu a stenčenia peripapilárnej vrstvy nervových vlákien sietnice. Závažnosť týchto deficitov je úmerná progresii disability pacienta. Parametre neurodegenerácie zrakového nervu a retinálnych gangliových buniek korelujú s mierou atrofie mozgu a s aktivitou ochorenia vyjadreným stavom NEDA.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, OCT, vrstva gangliových buniek, vrstva retinálnych nervových buniek

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Benefit of optical coherence tomography (OCT) in the diagnosis, monitoring of disease activity and response to treatment in patients with multiple sclerosis

Optical coherence tomography (OCT) is a non‑invasive imaging method of retinal structures that can be used in the diagnosis and monitor‑ ing of multiple sclerosis activity, especially imaging the reduction of total macular volume and thinning of the peripapillary retinal nerve fiber layer. The severity of these deficits is proportional to the progression of the patient’s disability. The parameters of optic nerve and retinal ganglion cell neurodegeneration correlate with the degree of brain atrophy and the disease activity expressed by NEDA‑status.

Keywords: multiple sclerosis, OCT, ganglion cell layer, retinal nerve fiber layer