Neurológia pre prax 3/2015

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Petr Sperling

Neuropatická bolest je definována jako bolest, která vzniká jako přímý důsledek léze nebo choroby postihující somatosenzitivní systém (Treede, 2008). Dle anatomické lokalizace lze neuropatickou bolest dělit na centrální a periferní a dále podle etiologie. U některých poruch se může vyskytovat smíšený typ s nociceptivní i neuropatickou komponentou. Neuropatická bolest má své specifické příznaky a na rozdíl od nociceptivní bolesti nevyžaduje stimulaci receptorů bolesti, i když jejich stimulace může tuto bolest vyvolávat nebo zvýrazňovat. Pro pacienty jde o symptom, který přetrvává a může je výrazně limitovat v každodenním životě. Terapie neuropatické bolesti je komplikovaná a měla by být vždy pečlivě a individuálně volená. Z farmakoterapie jsou doporučovány pro neuropatickou složku bolesti jako léky první volby antidepresiva (SNRI inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu a TCA tricyklická antidepresiva) a antiepileptika (modulátory α2δ podjednoty napětově řízených kalciových kanálů) a jako léky druhé volby opioidy. Uvedené dvě kazuistiky popisují případy pacientů s neuropatickou bolestí, v prvním případě diabetického původu a v druhém případě vertebrogenního původu. Jde o jedny z nejčastějších typů periferních neuropatických bolestí. U obou pacientů byla zvolena léčba pregabalinem, v různých schématech. V obou případech pacienti hodnotili léčbu pozitivně, uváděli výrazné zlepšení svého klinického stavu. Ovšem, vždy byla léčba komplexní, bylo nutné důkladné postupné titrování dávek nebo zvolit kombinace léků. V druhém případě bylo součástí léčby invervenční řešení.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, proximální diabetická neuropatie, plexoradikulopatie, adjuvantní analgetika, pregabalin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pregabalin in treatment of neuropathic pain

Neuropathic pain is defined as a pain arising as a direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory system (Treede, 2008). According to the anatomical localization neuropathic pain can be sorted into central and peripheral and then by etiology. In some cases there can occur both nociceptive and neuropathic component. Neuropathic pain has its specific symptoms and in contrast to nociceptive pain does not require the stimulation of pain receptors, though stimulation of nociceptive receptors can cause or emphasize the neuropathic pain. For patients, it is a symptom that persists and can significantly limit daily life. Therapy of neuropatic pain is complicated and should always be carefully and individually chosen. In terms of pharmacotherapy, antidepressants (SNRI serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors and TCA tricyclic antidepressants) and antiepileptics (modulators of α2δ subunit of voltage-gated calcium channels) are recommended as first line therapy and opioids as second line therapy. The two case reports represent patients with neuropathic pain of diabetic origin in the first case and of spinal origin in the second case. These are the ones of the most common types of peripheral neuropathic pain. In both cases pregabalin was chosen as a therapy, in various schemes. Both patients rated the treatment positively, reported a significant improvement of their conditions. However, the treatment was always complete, it was necessary to carefully and gradually titrate the dose or choose a combination of drugs. In the second case, it was included interventional treatment solution.

Keywords: neuropathic pain, proximal diabetic neuropathy, plexo-radiculopathy, adjuvant analgesics, pregabalin.