Neurológia pre prax 3/2015

Právně-etická problematika pitev a výzkumu z tkání získaných post-mortem

prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

Nový Občanský zákoník, platný v České republice od 1. 1. 2014 značně pozměnil pravidla provádění pitev. V tomto zákonu je zakotveno právo člověka projevit ještě za svého života souhlas, že jeho tělo nebo část má sloužit po jeho smrti pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům, nebo že jeho tělo může být pitváno. Bez tohoto souhlasu nelze pitvu provést. V důsledku výše uvedeného tak u „nepovinných“ pitev nastávají problémy a v důsledku mnoho nemocnic nechce přijmout riziko event. soudních sporů. Proto probíhá v České republice v současnosti mnohem méně pitev (cca jedna desetina předchozího stavu) a došlo také k výraznému omezení výzkumu z tkání získaných post-mortem. Dopad má tento zákon i na omezení výuky na lékařských fakultách, navíc se pro lékaře zemřelého pacienta ztrácí informace o správnosti diagnostických a terapeutických postupů. Bohužel jsou v novém Občanském zákoníku (ve vztahu k Zákonu o zdravotních službách) přítomny určité rozpory umožňující více právních výkladů. Ministerstvo zdravotnictví z těchto důvodů připravuje novelu Zákona o zdravotních službách, kde by měly být některé problémy s výkladem řešeny či provedeny některé změny.

Kľúčové slová: Občanský zákoník, zákon o zdravotních službách, patologicko-anatomické pitvy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Legal and ethical issues of autopsies and research with tissues obtained post-mortem

The New Civil Code, effective in the Czech Republic from 1 st January 2014, has considerably changed the rules for performing autopsies. Enshrined in this law is the human right to give a living consent that their body or its part can serve after death for the purposes of medical science, research, or teaching, or that the body can be autopsied. An autopsy cannot be performed without this consent. As a result of the above, problems occur with "elective" autopsies and, consequently, a lot of hospitals do not want to accept the risk of a possible lawsuit. Therefore, much fewer autopsies are currently performed in the Czech Republic (approximately one-tenth of the previous situation) and there has also been a significant reduction in the research with tissues obtained post-mortem. This law also has an impact on restrictions in teaching at medical schools; moreover, physicians of the deceased patient lose information on the appropriateness of diagnostic and therapeutic pathways. Unfortunately, there are certain contradictions in the New Civil Code (in relation to the Health Services Act) enabling several legal interpretations. For these reasons, the Ministry of Health is preparing an amendment to the Health Services Act that should address some of the interpretation problems and involve certain changes.

Keywords: Civil Code, Health Services Act, pathological-anatomical autopsy.