Neurológia pre prax 6/2009

Posturálna instabilita u pacientov s Parkinsonovou chorobou a jej liečba

MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Posturálna instabilita (PI) je kardinálnym príznakom Parkinsonovej choroby (PCH) a stúpa na význame s progresiou ochorenia. Najvážnejším následkom PI sú rekurentné pády, ktoré extrémne zhoršujú kvalitu života pacientov a svojimi komplikáciami zaťažujú zdravotnícky systém. Väčšina pádov u pacientov s PCH vzniká v domácom prostredí a v stave dobrej pohyblivosti. Na detekciu začínajúcej a monitoring signifikantnej PI je potrebná cielená anamnéza a špecifické klinické neurologické vyšetrenie. Farmakoterapia má len obmedzený účinok, sľubne sa ukazujú najmä preparáty pôsobiace na noradrenergný neurotransmiterový systém. Dlhodobý efekt možno očakávať od mozgovej stimulácie nucleus pedunculopontinus. V liečbe PI a prevencii pádov u PCH má najdôležitejšie postavenie kontinuálna a „na mieru ušitá“ fyzioterapia.

Kľúčové slová: posturálna instabilita, Parkinsonova choroba, pády, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Postural instability in patients with Parkinson’s disease and its treatment

Postural instability (PI) is a cardinal sign of Parkinson’s disease (PD). Its importance increases along with the disease progression. Most serious consequences of PI are recurrent falls, which extremely worsen quality of patients´ life, and complications of which increase healthcare expenditures. Most of falls happens in patients’ home environment and in state of good mobility. Targeted history taking and specified clinical neurological assessment is needed to detect and follow-up PI. Pharmacotherapy has only limited effect. Drugs working predominantly through the noradrenergic neurotransmitter system seem to be promising. Long-term effect is expected from brain stimulation of the pedunculopontine nucleus. Continuous „tailored“ physiotherapy plays a key role in the treatment of PI and fall prevention in PD.

Keywords: postural instability, Parkinson’s disease, falls, treatment.