Neurológia pre prax 4/2013

Polyneuropatie v rámci průmyslové neurologie

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Toxické neuropatie jsou způsobeny chemickými látkami, které za podmínek dostatečné expozice vedou k poškození neuronu, axonu, myelinové pochvy či více struktur periferního nervového systému najednou. Zvyšuje se prevalence toxických neuropatií způsobených léky. Prevalence polyneuropatií v důsledku expozice chemickým látkám v průmyslu se snižuje. Pro stanovení kauzality toxinu a klinického nálezu existuje seznam podmínek (Bradford Hill Criteria). V diagnostice toxických neuropatií se kromě klasického klinického nálezu využívají laboratorní metody (včetně průkazu koncentrace toxinu a jeho metabolitů) i neurofyziologické metody. Toxické neuropatie v průmyslu jsou způsobeny těžkými kovy a chemickými sloučeninami.

Kľúčové slová: neuropatie, elektromyografie, expozice, těžké kovy, organická rozpouštědla.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Polyneuropathies in industrial neurology

Toxic neuropathies are caused by chemical substances, which under conditions of sufficient exposition lead to damage of neuron, axon, myelin sheath or of more structures of peripheral nervous system simultaneously. Even if toxic neuropathies caused by pharmaceuticals occur more frequently, the prevalence of polyneuropathies due to exposition of industrial chemicals has a decreasing tendency. To evaluate the causality of toxin and clinical finding there is a list of criteria (Bradford Hill Criteria). Except classical clinical findings there are laboratory methods (including evidence of concentration of toxin and its metabolites) and neurophysiological methods used in the diagnostics of toxic neuropathies. Toxic neuropathies in industry are caused by heavy metals and chemical substances.

Keywords: neuropathy, electromyography, exposition, heavy metals, organic solvents.