Neurológia pre prax 4/2007

POKROKY V GENETIKE NEUROVÝVOJOVÝCH PORÚCH

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Vývojové poruchy nervového systému (neurodevelopmental disorders) predstavujú rôznorodú skupinu porúch s viac alebo menej špecifickými príznakmi postihnutia centrálneho nervového systému. Môžu sa tu vyskytovať ADHD, DLD, LD, epilepsia, pervazívne vývojové poruchy, PDD/ASD, Gilles de la Touretteov syndróm, mentálna retardácia, mozgová obrna a poruchy správania (7, 9). Prevalencia niektorých týchto porúch v populácii je uvedená v tabuľke 1.

Kľúčové slová: neurovývojové poruchy, pervazívne vývojové poruchy, dyslexia, mikrocefalia, Aspergovo ochorenie, Rettov syndróm, Angelmanov syndróm, schizofrénia, afektívne poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť